Европейска заповед за плащане

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентният съд да издава европейска заповед за плащане е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Процедурата за преглед е тази, предвидена в член 20 от Регламента, а съдът, който е компетентен за прегледа, е Централното отделение на окръжния съд на Порто (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

За целите на процедурата за европейска заповед за плащане се приемат следните начини за съобщаване:

i) подаване в деловодството на съда в съответствие с член 144, параграф 7, буква a) от Гражданския процесуален кодекс;

ii) препоръчана поща в съответствие с член 144, параграф 7, буква b) от Гражданския процесуален кодекс;

iii) факс в съответствие с член 144, параграф 7, буква c) от Гражданския процесуален кодекс.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Приетият език е португалски.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.