Европейска заповед за плащане

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съдът, който е компетентен да издава европейска заповед за плащане, е компетентният съд за разглеждане на делото на първа инстанция. Съдът, който е компетентен да се произнесе по искането за преразглеждане, е съдът, чието решение се оспорва, в състав от двама съдии. Вж. членове 1 и 2 от член I9 от Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно някои мерки, необходими за прилагането на някои регламенти на Общността от датата на присъединяването на Румъния към Европейския съюз, одобрено със Закон № 191/2007, с последващите изменения.

Съдът, който е компетентен да издава европейска заповед за плащане, е компетентният съд за разглеждане на делото на първа инстанция:

- съдът от първа инстанция (който е компетентен да разглежда на първа инстанция искове с цена на иска до 200 000 RON вкл.),

или

- трибуналът (който е компетентен да разглежда на първа инстанция всички молби, които по закон не попадат в компетентността на други съдилища, т.е. включително искове с цена на иска над 200 000 RON) — член 94, параграф 1, буква j) и член 95, параграф 1 от новия Граждански процесуален кодекс (по отношение на заповедите за плащане вж. член 1016 от новия Граждански процесуален кодекс, според който кредиторът може да подаде молба за издаването на заповед за плащане до съда, който е компетентен да разгледа делото по същество на първа инстанция).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

- Процедура по общия ред:

- окончателни решения може да бъдат оспорвани чрез извънредно обжалване, с което се иска отмяна на решението, когато жалбоподателят не е бил надлежно призован и не е присъствал на делото. Подобна жалба, с която се иска отмяна на решението, може да бъде подадена в срок до 15 дни от датата на уведомяване за решението, но не по-късно от една година след датата, на която решението е станало окончателно. Основанията за обжалването трябва да бъдат изложени в рамките на горепосочения 15-дневен срок. В противен случай жалбата ще се счита за недействителна (член 503, параграф 1 и член 506 от новия Граждански процесуален кодекс);

- може да бъде поискано преразглеждане на решение, което е постановено или в което се прави позоваване на делото по същество (като процедура за извънредно обжалване), ако съответната страна е била възпрепятствана от обстоятелства извън нейния контрол да се яви на делото и съответно да уведоми съда. Ако са настъпили такива обстоятелства, решенията, които не се отнасят до делото по същество, също подлежат на преразглеждане. Предвиденият срок, в който може да се иска преразглеждане, е 15 дни, считано от отпадането на възпрепятстващите обстоятелства (член 509, параграф 1, точка 9, член 509, параграф 2 и член 511, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс);

- на страна, която е пропуснала даден процесуален срок, се определя нов срок само ако е доказано, че забавянето се дължи на надлежно обосновани причини. За тази цел страната трябва да попълни съответния документ по процедурния въпрос в срок до 15 дни след отпадането на възпрепятстващите обстоятелства, чрез който да поиска определянето на нов срок. В случай на апелативно производство този срок е същият като срока за подаване на жалба. Молбата за определяне на нов срок се разглежда от съда, който е компетентен да разглежда молби относно права, които не са упражнени навреме (член 186) от новия Граждански процесуален кодекс).

- Специална процедура за заповедите за плащане:

- в новия Граждански процесуален кодекс (членове 1014—1025) е определена особена процедура за заповедите за плащане;

- длъжникът може да подаде молба за отмяна на заповед за плащане в срок до 10 дни, след като му е била връчена или след като е бил уведомен за нея (член 1024, параграф 1 от новия Граждански процесуален кодекс);

- в срок до 10 дни (член 1023, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс) кредиторът може да подаде молба за отмяна на постановеното решение съгласно изискванията на член 1020, параграфи 1 и 2 [1] от новия Граждански процесуален кодекс или на заповед за плащане съгласно член 1021, параграф 2 [2];

- молбата за отмяна се разглежда от съда, който е издал заповедта за плащане, в състав от двама съдии (член 1024, параграф 4 от новия Граждански процесуален кодекс);

- когато сезираният съд уважи молбата за отмяна, било то изцяло или частично, той отменя заповедта изцяло или съответно частично и постановява окончателно решение. Когато сезираният съдът уважи молбата за отмяна, той постановява окончателно решение за налагане на заповедта за плащане. Решението за отхвърляне на молбата за отмяна е окончателно (член 1024, параграф 6, първо изречение и член 1024, параграфи 7 и 8 от новия Граждански процесуален кодекс);

- съответната страна може да подаде жалба срещу изпълнението на заповед за плащане по общия ред. Жалбата може да се отнася само до нередности в процедурата по изпълнение или до основания за отпадане на задължението, които са възникнали, след като заповедта за плащане е станала окончателна (член 1025, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс).


[1] Според член 1020 от новия Граждански процесуален кодекс:

„Член 1021 Оспорване на вземането

(1) Ако длъжникът оспори вземането, съдът проверява дали оспорването е обосновано въз основа на съдържащите се в досието по делото документи и на обясненията и разясненията, направени от страните. Ако защитата на длъжника е обоснована, съдът отхвърля молбата на кредитора, като издава решение.

(2) Когато представената от длъжника защита по същество включва обработване на доказателства, различни от посочените в параграф 1, и тези доказателства според закона биха били допустими в производство по общия ред, съдът отхвърля молбата на кредитора за заповед за плащане, като издава решение.

(3) В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, кредиторът може да подаде молба за образуването на съдебно производство по общия ред.“

[2] Съгласно член 1022, параграф 2 от новия Граждански процесуален кодекс: „Когато съдът, след като разгледа доказателствата по делото, установи, че исковете на кредитора са основателни само частично, той издава заповед за плащане само за уважената част и указва също така срока за плащане. В такива случаи кредиторът може да подаде молба за образуване на съдебно производство по общия ред, за да обезпечи налагането на задължение на длъжника да плати останалата част от дълга.“

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

- Процедура по общия ред

- връчването на призовки и други процесуални документи или съобщаването за такива трябва да се извършва в съответствие с членове 153—173 от новия Граждански процесуален кодекс. По-долу са дадени някои примери за това как се осъществява връчването/съобщаването:

- призовките и всички процесуални документи се връчват служебно от процесуалните агенти на съответния съд или всеки друг негов служител, както и от агенти или служители на други съдилища по местожителството на адресата на документа, който трябва да бъде връчен (член 154, параграф 1 от новия Граждански процесуален кодекс);

- ако документите не могат да бъдат връчени по горепосочения начин, те се изпращат по пощата, с препоръчано писмо с обявено съдържание и обратна разписка за получаване, в запечатан плик, към който се прикачва формулярът на доказателството за получаване/протокола за доставка и предвиденото в закона съобщение (член 154, параграф 4 от новия Граждански процесуален кодекс);

- по искане на заинтересованата страна и за нейна сметка, процесуалните документи може да бъдат доставени директно от съдебни изпълнители, които трябва да изпълнят предвидените в процесуалното право формалности, или чрез експресни куриерски услуги (член 154, параграф 5 от новия Граждански процесуален кодекс);

- деловодството на съда може да изпраща съобщения за призовки и други процесуални документи по факс, електронна поща или чрез други средства, посредством които може да се предава текст на документ и да се осигури потвърждение за получаване, когато съответната страна е предоставила на съда необходимите за тази цел данни. За целите на потвърждаването съдът прилага към процесуалния документ формуляр, в който се посочва: наименованието на съда, датата на съобщаването, името на длъжностното лице, което обработва съобщението, като се посочват документите в съобщението. Формулярът трябва да бъде попълнен от адресата, който посочва датата на получаване и името на лицето, което отговаря за получаването на кореспонденцията и което трябва да положи своя подпис. След това формулярът трябва да се върне на съда по факс, електронна поща или чрез друго подходящо средство (член 154, параграф 6 от новия Граждански процесуален кодекс).

- Специална процедура за заповедите за плащане:

- заповедта трябва да бъде връчена на присъстващата страна или съобщена на всяка страна своевременно в съответствие със закона (член 1022, параграф 5 от новия Граждански процесуален кодекс).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Молбите трябва да се изготвят на румънски език.

Последна актуализация: 02/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.