В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Европейска заповед за плащане

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Гражданското производство по общия ред в Шотландия е уредено основно с Правилата за съдопроизводство по общия ред (Ordinary Cause Rules) от 1993 г. Правилата са достъпни чрез уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service).

Правилата се изготвят с нормативен акт и може да се наложи да бъдат изменени с нормативен акт, за да се вземе предвид регламентът. Също така е необходимо изработването на отделен набор от правила.

Върховният съд по гражданските дела (Court of Session), чрез Закона за съда (Act of Sederunt), контролира и определя процедурата и практиката, които трябва да се следват във всички граждански производства пред шерифския съд (Sheriff Court).


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съдът, компетентен да издава европейска заповед за плащане в Шотландия, е шерифският съд (sheriff court). Във всички случаи процедурата се провежда пред съдия, наречен шериф (sheriff).

Иск може да бъде предявен във всеки шерифски съд (sheriff court) в Шотландия. Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service) разполага с адресите на всички шерифски съдилища (sheriff courts).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Всяко заявление трябва да бъде подадено до съдията (sheriff).

Молба за преразглеждане по смисъла на член 20, параграф 1 следва да бъде подадена чрез формуляр 2 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2008 г. относно Процедурните правила, касаещи европейска заповед за плащане, постановена от шерифски съд (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules).

Молба за преразглеждане по смисъла на член 20, параграф 2 трябва да бъде подадена чрез формуляр 3 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2008 г. относно Процедурните правила, касаещи европейска заповед за плащане, постановена от шерифски съд (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules).

Формуляри 2 и 3 могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service)

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Начинът за съобщаване, който се приема от шерифските съдилища (sheriff courts) в Шотландия за целите на производството по европейска заповед за плащане, е по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса). Понастоящем се обмисля възможността за подаване на исковия формуляр по електронен път. Последващи документи, включително всякакво възражение, също могат да се изпращат до съда по пощата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалният език, който се приема съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски.

Последна актуализация: 13/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.