Европейска заповед за плащане

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Районни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 29, параграф 1, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че в съответствие с член 398 от Кодекса за исковите граждански производства (Civilný sporový poriadok) може да бъде подадена молба за извънреднa правна защита — молба за преразглеждане (žaloba o obnovu konania) — до компетентния съд, който се е произнесъл на първа инстанция, т.е. районния съд (okresný súd).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно член 125 от Кодекса за исковите граждански производства молбата може да бъде подадена в писмен вид или по електронен път. Молба, която е подадена без електронно разрешение, трябва да бъде подадена отново в срок от 10 дни на хартиен носител или в разрешен електронен формат, а ако това не бъде направено, тя няма да бъде разгледана. Съдът няма да поиска повторно подаване на молбата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че приетият език за изготвяне на удостоверение е словашкият.

Последна актуализация: 06/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.