Европейска заповед за плащане

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Районни съдилища

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съгласно член 29, параграф 1, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че в съответствие с член 398 от Кодекса за исковите граждански производства (Civilný sporový poriadok) може да бъде подадена молба за извънреднa правна защита — молба за преразглеждане (žaloba o obnovu konania) — до компетентния съд, който се е произнесъл на първа инстанция, т.е. районния съд (okresný súd).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно член 125 от Кодекса за исковите граждански производства молбата може да бъде подадена в писмен вид или по електронен път. Молба, която е подадена без електронно разрешение, трябва да бъде подадена отново в срок от 10 дни на хартиен носител или в разрешен електронен формат, а ако това не бъде направено, тя няма да бъде разгледана. Съдът няма да поиска повторно подаване на молбата.

Член 29(1)(г) - Приети езици

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съгласно член 21, параграф 2, буква б) от Регламента Ви съобщаваме, че приетият език за изготвяне на удостоверение е словашкият.

Последна актуализация: 07/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.