Европейска заповед за плащане

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Съгласно член 12 от Гражданския процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok) (Закон № 160/2015) компетентните съдилища са районните съдилища (okresné súdy) и Градският съд Братислава IV (Mestský súd Bratislava IV).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Съгласно член 29, параграф 1, буква б) от регламента в съответствие с член 398 от Гражданския процесуален кодекс може да бъде потърсена извънредна правна защита, като се подаде искане за преразглеждане (žaloba o obnovu konania) до компетентния съд, който се е произнесъл на първа инстанция, а именно до районния съд (okresný súd) или градския съд (mestský súd).

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Съгласно член 125 от Гражданския процесуален кодекс искането може да бъде подадено в писмен вид или по електронен път. Искане, подадено без електронно разрешение, трябва да бъде подадено отново в срок от 10 дни на хартиен носител или в разрешен електронен формат, като в противен случай то няма да бъде разгледано. Съдът няма да поиска повторно подаване на искането.

Член 29(1)(г) - Приети езици

За целите на член 21, параграф 2, буква б) от регламента приетият език е словашкият.

Последна актуализация: 09/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.