Европейска заповед за плащане

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Компетентните съдилища са районните съдилища (okrajna sodišča) и окръжните съдилища (okrožna sodišča).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Районните и окръжните съдилища са компетентни да разглеждат процедурите за преглед и по отношение на прилагането на член 20 от Регламента.

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

Комуникацията със съда се осъществява по пощата, по електронен път, с помощта на комуникационни технологии, чрез доставяне на молбата лично на органа или от лице, което извършва подаването на молбата по занятие (търговски доставчик) (член 105, буква b) от Гражданския процесуален закон, Официален вестник на Република Словения (Uradni List RS, UL RS) 73/07 — официална консолидирана версия, 45/08 — Закон за арбитража (ZArbit), 45/08, 111/08 — Решение на Конституционния съд (РКС), 57/09 — РКС, 12/10 — РКС, 50/10 — РКС, 107/10 — РКС, 75/12 — РКС, 40/13 — РКС, 92/13 — РКС, 10/14 — РКС и 48/15 — РКС, 13.8.2007 г., стр. 10425).

Член 29(1)(г) - Приети езици

Официалните езици са словенски и два езика на етническите малцинства, които се използват официално в съдилищата в районите, където живеят тези етнически малцинства (членове 6 и 104 от Гражданския процесуален закон). Езиците на етническите малцинства са италиански и унгарски.

Етнически смесените райони са определени със Закона за създаване на общините и определяне на техните територии, (UL RS, 108/06 — официална консолидирана версия и 9/11). Член 5 от този закон гласи: „Етнически смесени райони съгласно настоящия закон са тези, които са определени като такива съгласно действащите устави на общините Лендава, Ходош, Шаловци, Моравске Топлице, Копер, Изола и Пиран.“

Последна актуализация: 27/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.