Европейска заповед за плащане

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Заявленията за европейска заповед за плащане, подадени в Швеция, се разглеждат от шведската изпълнителна инстанция (Kronofogdemyndigheten) (член 2 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Заявленията за преразглеждане се разглеждат от апелативния съд (hovrätt) (точка 13 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане). Ако заявлението бъде удовлетворено, едновременно с това апелативният съд решава, че повторната оценка ще бъде извършена от шведската изпълнителна администрация.

За допълнителна информация по тези въпроси, моля обръщайте се към шведската изпълнителна администрация (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

По принцип заявленията за европейска заповед за плащане трябва да бъдат подавани в писмен вид. Шведската изпълнителна администрация може да реши, че заявленията трябва да се подават по начин, позволяващ автоматизирана обработка на данните (член 4 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29(1)(г) - Приети езици

При заявленията за изпълнение в Швеция на европейски заповеди за плащане, обявени за изпълними в друга държава-членка, заповедта за плащане трябва да бъде преведена на шведски или английски (член 10 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.