Европейска заповед за плащане

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Европейски трансгранични процедури — европейска заповед за плащане


*задължително поле

Член 29 (1)(а) - Компетентни съдилища

Заявленията за европейска заповед за плащане, подадени в Швеция, се разглеждат от шведската изпълнителна инстанция (Kronofogdemyndigheten) (член 2 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29 (1)(б) - Процедура за преглед

Заявленията за преразглеждане се разглеждат от апелативния съд (hovrätt) (точка 13 от Закона за процедурата за европейска заповед за плащане). Ако заявлението бъде удовлетворено, едновременно с това апелативният съд решава, че повторната оценка ще бъде извършена от шведската изпълнителна администрация.

За допълнителна информация по тези въпроси, моля обръщайте се към шведската изпълнителна администрация (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Член 29(1)(в) - Начини за съобщаване

По принцип заявленията за европейска заповед за плащане трябва да бъдат подавани в писмен вид. Шведската изпълнителна администрация може да реши, че заявленията трябва да се подават по начин, позволяващ автоматизирана обработка на данните (член 4 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Член 29(1)(г) - Приети езици

При заявленията за изпълнение в Швеция на европейски заповеди за плащане, обявени за изпълними в друга държава-членка, заповедта за плащане трябва да бъде преведена на шведски или английски (член 10 от Наредбата за процедурата за европейска заповед за плащане).

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.