Evropský platební rozkaz

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro návrhy na vydání evropského platebního rozkazu je příslušný výlučně okresní soud pro věci obchodní ve Vídni (§ 252 odst. 2 rakouského občanského soudního řádu (ZPO – Zivilprozessordnung).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

U návrhů na přezkum podle čl. 20 odst. 1 a 2 se procesněprávně postupuje jako u návrhů na uvedení do původního stavu. Proti rozhodnutí, jímž se vyhovuje návrhu podle odstavce 2, je však odvolání přípustné (§ 252 odst. 5 rakouského občanského soudního řádu (ZPO).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Podání v řízení o evropském platebním rozkazu je možné učinit jak písemnou formou, tak také elektronicky přes WebERV (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr, elektronický právní styk založený na internetu). V zásadě je WebERV přístupný všem fyzickým a právnickým osobám. Technickými předpoklady jsou zvláštní software a zapojení předávacího orgánu. Aktuální seznam předávacích orgánů je dostupný na stránce http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podání faxem nebo e-mailem není možné.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je němčina.

Kromě němčiny jako úředního jazyka smí každý používat u okresních soudů Oberpullendorf a Oberwart maďarštinu, u okresních soudů Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinštinu a u okresních soudů Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvatštinu.

Poslední aktualizace: 10/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.