Evropský platební rozkaz

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Podle belgického soudního řádu mají věcnou a územní příslušnost pro vydávání evropského platebního rozkazu smírčí soudce (juge de paix), soud prvního stupně (tribunal de première instance), obchodní soud (tribunal de l'entreprise) nebo pracovní soud (tribunal du travail).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé umožňuje článek 1051 soudního řádu podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení podle čl. 792 odst. 2 a 3 uvedeného předpisu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé umožňuje článek 1048 soudního řádu podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení podle čl. 792 odst. 2 a 3 uvedeného předpisu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku platí:

– nestanoví-li závazná nadnárodní a mezinárodní ustanovení jinak;

– aniž by jimi byl dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu;

– aniž by jimi byla dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Pro účely nařízení jsou přijatelné komunikační prostředky, které jsou dostupné soudům, v Belgii omezeny pouze na osobní podání formuláře návrhu typu A podle přílohy I spolu s podpůrnými doklady v kanceláři příslušného soudu, A DÁLE zaslání téhož formuláře spolu s podpůrnými doklady doporučeným dopisem příslušnému soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V rámci čl. 21 odst. 2 písm. b) Belgie v souladu se svými právními předpisy nepřipouští žádné jiné jazyky než úřední jazyk nebo některý z úředních jazyků místa výkonu.

Poslední aktualizace: 28/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.