Evropský platební rozkaz

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu se podává k okresnímu soudu, který je místně příslušný podle trvalého pobytu dlužníka, jeho sídla nebo místa plnění (čl. 625 odst. 1 občanského soudního řádu).

Není-li vyloučeno přezkoumání nároku soudem, může žalovaný napadnout místní příslušnost nejpozději při podání odporu (čl. 625 odst. 2 občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Postup je stanoven v článku 626a občanského soudního řádu:

Článek 626а: (1) Žalovaný může podat návrh na přezkum evropského platebního rozkazu za podmínek a podle postupů stanovených v článku 20 nařízení (EU) č. 1896/2006 k příslušnému odvolacímu soudu.

(2) Návrh na přezkum se podává ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem, kdy se žalovaný skutečně seznámil s obsahem platebního rozkazu nebo kdy přestanou platit okolnosti uvedené v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení.

(3) Soud zašle kopii návrhu druhé straně, která může odpovědět do jednoho týdne od jeho obdržení.

(4) Návrh se projedná na neveřejném zasedání. Pokud to soud považuje za nezbytné, projedná návrh na veřejném zasedání.

(5) Proti rozhodnutí soudu nelze podat opravný prostředek.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Použijí se způsoby doručování podle platného občanského soudního řádu.

Článek 38 upravuje doručovací adresu:

„Článek 38 (1) Písemnost se doručuje na adresu uvedenou ve spise.

(2) Doručení lze provést na e-mailovou adresu, kterou si účastník řízení zvolí pro doručení prostřednictvím:

1. jednotného portálu e-justice;

2. kvalifikované služby elektronického doporučeného doručování podle čl. 3 odst. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73), dále jen „nařízení (EU) č. 910/2014“.

(3) Pokud nebyla zvolena možnost doručení podle odstavce 2, ale účastník řízení uvedl e-mailovou adresu, provede se doručení na uvedenou adresu.

(4) Souhlas s doručením podle odstavců 2 a 3 lze kdykoli odvolat a odvolání nemá vliv na platnost již provedených úkonů.

(5) Nelze-li doručení podle odstavců 1 až 3 provést, doručí se písemnost na aktuální adresu účastníka řízení, případně na adresu trvalého bydliště.

(6) Účastník řízení může uvést e-mailovou adresu pro doručování znalci, svědkovi a třetí osobě, která je povinna předložit dokument, který má v držení.“

Článek 38a stanoví, že osoba, která provedla procesní úkon v elektronické podobě, je povinna uvést e-mailovou adresu pro oznámení o přijetí elektronického prohlášení a výsledku technického ověřování provedeného úkonu. Při provádění procesního úkonu v elektronické formě může osoba souhlasit s přijetím elektronických prohlášení a elektronických písemností ze strany příslušného soudu nebo soudů na všech stupních. Osoba, jež provedla procesní úkon na jednotném portálu e-justice, souhlasí s přijímáním elektronických prohlášení a elektronických dokumentů, sdělení, předvolání a písemností ze strany příslušného soudu nebo soudů na všech stupních. Souhlas lze kdykoli odvolat a odvolání nemá vliv na platnost již provedených úkonů.

Doručování úvěrovým a finančním institucím, včetně těch, které provádějí vymáhání pohledávek vůči spotřebitelům, pojišťovnám a zajišťovnám a obchodníkům zajišťujícím dodávky energie, plynu nebo poskytování poštovních služeb, elektronických komunikací nebo vodovodních a kanalizačních služeb, notářům a soukromým exekutorům se provádí pouze podle čl. 38 odst. 2 na jimi určenou e-mailovou adresu (čl. 50 odst. 5 občanského soudního řádu).

Doručování právnímu zástupci se provádí prostřednictvím jednotného portálu e-justice nebo na jakémkoli místě, kde služebně působí (čl. 51 odst. 1 občanského soudního řádu).

Doručování státním orgánům a obcím se provádí pouze postupem podle čl. 38 odst. 2 na jimi určenou e-mailovou adresu (čl. 52 odst. 2 občanského soudního řádu).

V souladu s článkem 42 se písemnosti doručují soudním úředníkem, poštou nebo kurýrní službou jako doporučené zásilky s potvrzením o doručení. V místech doručení, kde není žádný soudní orgán, lze doručení uskutečnit prostřednictvím obecního či městského úřadu.

Na žádost účastníka řízení může soud nařídit doručení písemnosti soukromým soudním exekutorem. Náklady na soukromého soudního exekutora nese účastník řízení.

Není-li písemnost doručena některým z výše uvedených způsobů nebo v případě katastrofy, havárie či jiných nepředvídaných okolností, může soud ve výjimečných případech nařídit doručení soudním úředníkem telefonicky, na elektronickou adresu pro doručení, telexem, faxem nebo telegramem.

Způsoby doručování jsou stanoveny v článku 43 občanského soudního řádu:

Článek 43 (1) Písemnost se doručuje osobně nebo prostřednictvím jiné osoby.

(2) Soud může nařídit, aby doručení proběhlo vložením do soudního spisu nebo vyvěšením.

(3) Soud může nařídit, aby doručení proběhlo veřejným oznámením.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Bulharská republika přijímá evropské platební rozkazy doprovázené překladem do bulharštiny.

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.