Evropský platební rozkaz

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Rozhodování o návrzích na vydání a přezkum evropského platebního rozkazu (EPR), jakož i o návrzích na jeho vykonatelnost spadá do pravomoci každého městského soudu (općinski sud) nebo obchodního soudu (trgovački sud) ve věcech spadajících do pravomoci obchodních soudů podle místa bydliště nebo obvyklého pobytu či sídla žalovaného.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

O žádostech o přezkum evropského platebního rozkazu rozhoduje soud. Proti těmto rozhodnutím se nelze odvolat.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formuláře, jiné žádosti nebo vyjádření se předkládají v písemné podobě, faxem nebo elektronickou poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

K evropskému platebnímu rozkazu musí být přiložen překlad do chorvatštiny úředně ověřený oprávněnou osobou.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.