Evropský platební rozkaz

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Následující orgány mají věcnou příslušnost: všechny soudy první instance Kyperské republiky fungující ve čtyřech správních obvodech spravovaných Kyperskou republikou, tj. Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos a Paphos. Věcná příslušnost soudců je stanovena zákonem o soudech (14/60) a odpovídá postavení soudce v hierarchii, tj. okresní soudce, vrchní okresní soudce a předseda okresního soudu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkumné řízení je upraveno v občanském soudním řádu. Řízení je založeno zejména na písemných podáních stran sporu. Ve výjimečných případech a pouze považuje-li to soud za nutné, lze kromě písemných podání činit také ústní výpovědi a místopřísežná prohlášení. Příslušnými jsou soudy uvedené výše v písm. a).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředky komunikace přijatelné pro účely řízení o evropském platebním rozkazu, které jsou dostupné soudům: osobní podání návrhu v podatelně, nebo jeho zaslání poštou nebo jinými prostředky komunikace, jako je fax nebo elektronická pošta.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem soudů je řečtina. Pro účely použití výše uvedeného nařízení se na Kypru připouští angličtina.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.