Evropský platební rozkaz

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro určení soudů příslušných pro vydávání evropského platebního rozkazu se v České republice použije obecná právní úprava soudní příslušnosti v občanskoprávních věcech obsažená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád").

Věcná příslušnost je upravena v §§ 9 až 12, místní příslušnost v §§ 84 až 89a občanského soudního řádu.

Vzhledem k typu případů, které lze předvídat, budou zpravidla věcně příslušné okresní soudy a kritériem pro určení místní příslušnosti bude zpravidla bydliště / sídlo žalovaného.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení je soud, který vydal evropský platební rozkaz.

Příslušný soud aplikuje přímo čl. 20 nařízení. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum je možné podat odvolání.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Česká republika oznamuje, že v souladu s § 42 občanského soudního řádu, jsou pro ni přijatelné následující komunikační prostředky:

a) elektronická pošta s použitím zaručeného elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů,

b) elektronická pošta bez použití zaručeného elektronického podpisu,

c) telefax.

V případech b), c) je třeba nejpozději do tří dnů podání doplnit předložením originálu formuláře, jinak k těmto podáním soud nepřihlíží.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Pro Českou republiku je přípustným jazykem pouze čeština.

Poslední aktualizace: 11/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.