V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy, které budou v Anglii a Walesu příslušné pro vydávání evropského platebního rozkazu, jsou soudy hrabství (county courts) a vrchní soud (High Court of Justice).

Příslušnost soudů hrabství je stanovena výlučně zákonem a pokrývá téměř celou oblast občanského práva. V oblasti občanského práva se obecná příslušnost soudů hrabství většinou překrývá s příslušností vrchního soudu, s výjimkou žalob o náhradu újmy při ublížení na zdraví s hodnotou sporu nižší než 50 000 GBP a peněžitých nároků nepřesahujících 15 000 GBP, jež je nutné uplatnit u soudu hrabství. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce o příslušnosti vrchního soudu a soudů hrabství z roku 1991 (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) (v platném znění). Řada zákonů svěřuje výlučnou příslušnost soudům hrabství – například téměř ve všech věcech podle zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974) a v případě většiny žalob podávaných poskytovateli hypotečních úvěrů a majiteli nemovitostí.

Žalobu lze podat u kteréhokoli soudu hrabství v Anglii a Walesu. Na internetových stránkách Soudní služby (Court Service) jsou uvedeny adresy všech soudů hrabství a podrobné údaje o vrchním soudu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost o přezkum podle článku 20 musí být v Anglii a Walesu podána u příslušného soudu, který evropský platební rozkaz vydal, a to v souladu s částí 23 občanského soudního řádu.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Komunikačním prostředkem za účelem zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, jenž je přijímán soudy v Anglii a Walesu, je doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek). V současnosti se zvažuje, zda bude možné elektronické podání žalobního formuláře. Další písemnosti, včetně podání odporu, však bude možné zasílat soudu poštou, faxem nebo e-mailem v souladu s částí 5.5 občanského soudního řádu a praktickými pokyny (Practice Directions), jež obsahují pravidla pro podávání a zasílání písemností soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 08/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.