Evropský platební rozkaz

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Pro vydávání evropských platebních rozkazů je příslušný soudce pro ochranu zranitelných dospělých osob (juge des contentieux de la protection), předseda občanskoprávního soudu (tribunal judiciaire) a předseda obchodního soudu (tribunal de commerce) v mezích své věcné příslušnosti.

Pokud nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech odkazuje nikoli na soudy, které jsou místně příslušné, nýbrž na soudy členského státu, je příslušný soud v místě bydliště žalovaného nebo jednoho ze žalovaných.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Pravidla, kterými se upravuje přezkumné řízení ve výjimečných případech, stanovená v článku 20 nařízení, jsou stejná jako pravidla pro řízení o odporu. Návrh na přezkumné řízení se podává k soudu, jež vydal evropský platební příkaz.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh na evropský platební rozkaz lze soudu podat poštou či elektronickými prostředky.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelnými jazyky podle čl. 21 odst. 2 písm. b) jsou: francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

Poslední aktualizace: 24/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.