V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Soudní řízení se na Gibraltaru řídí občanským soudním řádem z roku 1998 (Civil Procedure Rules 1998 (CPR)), a dodatečnými Prováděcími ustanoveními (Practice Directions). Použití občanského soudního řádu používaného v Anglii a Walesu (s úpravami) je stanoveno v jednacím řádu nejvyššího soudu z roku 2000 (Supreme Court Rules 2000).


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Na Gibraltaru bude soudem příslušným k vydání evropského platebního rozkazu nejvyšší soud.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost o přezkum podle článku 20 se na Gibraltaru podává v souladu s částí 23 občanského soudního řádu (Part 23 of the Civil Procedure Rules).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředek komunikace pro zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, jenž je přijímán na Gibraltaru, je doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 28/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.