Evropský platební rozkaz

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Subjekty příslušné pro vydávání platebních příkazů jsou tyto: u nároků, kde jsou věcně příslušné okresní soudy, tj. u nároků, u kterých žalovaná částka nepřevyšuje dvacet tisíc (20 000) EUR, je to soudce okresního soudu; u nároků, u kterých žalovaná částka převyšuje dvacet tisíc (20 000) EUR, je to samosoudce soudu prvního stupně.

Soudce okresního soudu je však oprávněn vydávat platební příkazy, zejména v souvislosti s jakýmikoli spory souvisejícími s nájemními smlouvami, u nichž smluvený měsíční nájem nepřevyšuje šest set (600) EUR. Pokud smluvený měsíční nájem převyšuje šest set (600) EUR, je příslušnou osobou samosoudce soudu prvního stupně.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkumné řízení se zahajuje podáním odporu proti platebnímu příkazu k soudci okresního soudu nebo samosoudci soudu prvního stupně, který platební příkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Vzorový formulář obsažený v příloze nařízení je třeba předložit sekretariátu příslušného soudu v písemné podobě. Je možné jej zaslat i elektronickou poštou, pomocí digitální platformy e-Codex nebo digitální platformy pro předkládání právních dokumentů (pokud jsou taková média k dispozici).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přípustným jazykem je řečtina.

Poslední aktualizace: 01/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.