Evropský platební rozkaz

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V Maďarsku vydávají evropský platební rozkaz notáři (notáři pro oblast občanského práva). Tato pravomoc se u všech těchto notářů vztahuje na celé maďarské území.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V Maďarsku je příslušným soudem soud, který evropský platební rozkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředkem komunikace v Maďarsku je doručování poštou nebo osobní doručení přímo notáři (v Maďarsku spadá řízení týkající se platebního rozkazu do pravomoci notářů pro oblast občanského práva).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Je třeba vždy dodat překlad evropského platebního rozkazu prohlášeného za vykonatelný do maďarštiny.

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.