Evropský platební rozkaz

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

S ohledem na informace, které musely členské státy v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 1896/2006 sdělit Komisi do 12. června 2008, uvádí přiložená tabulka vztah mezi italskými předpisy a předpisy Společenství.

Je třeba zdůraznit, že se v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení zohledňují nároky z mimosmluvních závazků.

S ohledem na čl. 29 písm. b) je zřejmě třeba rozlišovat mezi případy uvedenými v čl. 20 odst. 1 a případy uvedenými v čl. 20 odst. 2, neboť první odstavec se týká prominutí zmeškání lhůty, pokud lhůta uplynula bez zavinění žalovaného, zatímco čl. 20 odst. 2 se vztahuje na případy, kdy byl platební rozkaz zjevně vydán chybně nebo z důvodu jiných výjimečných okolností, jako je například úmysl strany.

V prvním případě se příslušné právní předpisy týkají opožděných žádostí o přezkum platebních rozkazů, které jsou upraveny článkem 650 italského soudního řádu a které musí být podány u téhož soudu, jenž vydal písemné upozornění. Postup je v tomto případě standardní a lze jej uplatňovat extenzivně, avšak soud musí rozhodnout o uplatnění lhůty stanovené v posledním odstavci čl. 650 italského soudního řádu, neboť se vztahuje k čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení.

V druhém případě se však v současné době používá běžná žádost nebo v závislosti na okolnostech žádost příslušnému soudu prvního stupně, avšak soud musí rozhodnout o tom, zda se použitelné předpisy opírají o italské právo nebo je lze dovodit z nařízení.

Pokud jde o komunikační prostředky uvedené v čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení, zvláště ve spojení s čl. 7 odst. 5, bylo rozhodnuto, že odkaz se omezuje na komunikaci v tištěné podobě pouze zde, a to vzhledem k tomu, že použití jiných (především elektronických) komunikačních prostředků je podmíněno splněním specifických italských právních předpisů, a vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením se musí jednat o prostředky, které jsou dotčeným soudům „k dispozici“.


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Řízení o evropském platebním rozkazu spadá do příslušnosti těchto soudů:

Smírčí soud (Giudice di Pace) je příslušný pro spory v hodnotě:

1) do 10 000 EUR pro obecné spory;

2) do 25 000 EUR, pokud se jedná o spory v souvislosti s náhradou škody způsobené vozidly a plavidly, a to v rámci podmínek stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1896/2006.

Do příslušnosti smírčího soudu spadají spory v jakékoliv hodnotě, které vyplývají ze vztahů mezi vlastníky nebo držiteli obytných nemovitostí v souvislosti s imisemi kouře, tepla nebo výparů, hluku, otřesů nebo podobných jevů překračujících běžnou míru tolerance, podle čl. 7 odst. 3 bodu 3 italského občanského soudního řádu, a to v rámci podmínek stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1896/2006.

Do příslušnosti smírčího soudu spadají rovněž případy, které zahrnují úroky nebo přirážky za opožděné platby důchodů nebo dávek sociálního zabezpečení.

Obecný civilní soud (tribunale ordinario civile) nebo odvolací soud (corte di appello), rozhodující v první a poslední instanci, je příslušný ve všech ostatních případech a výlučně příslušný v případech, na něž se vztahují italské právní předpisy.

Zejména v oblastech, které nejsou vyloučeny článkem 2 nařízení, má obecný civilní soud věcnou příslušnost v případech týkajících se:

1) nároků vyplývajících ze zemědělských smluv (v těchto případech jsou příslušné specializované zemědělské senáty obecných soudů ve smyslu článku 9 zákona č. 29 ze dne 14. února 1990);

2) nároků v souvislosti s patenty a ochrannými známkami (v těchto případech jsou příslušné specializované obchodní senáty obecných soudů ve smyslu článku 1 a násl. zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003 v nejnovějším znění);

3) nároků podle zákona o plavbě, zejména nároků na náhradu škody související se srážkami plavidel; škody způsobené plavidly při kotvení nebo uvazování plavidel nebo při jiných operacích v přístavech a jiných kotvištích; škody způsobené použitím nakládacích a vykládacích zařízení a manipulací s nákladem v přístavech; škody způsobené plavidly sítím a dalšímu rybářskému vybavení; poplatků a náhrady za pomoc, záchranu a rekuperaci; náhradu nákladů a odměnu za vyprošťování vraků podle článku 589 zákona o plavbě.

4) případů a řízení týkajících se veřejných zakázek na stavební práce, služby nebo dodávky s významem na úrovni Společenství, na kterých se podílí jedna ze společností uvedených v článku 3 zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003 ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud je jedna ze stran členem konsorcia nebo dočasného sdružení, kterému byla zadána zakázka, nebo pokud je příslušným soudem obecný soud (také v těchto případech jsou příslušné specializované obchodní senáty obecných soudů ve smyslu článku 3 zákonného dekretu č. 168 ze dne 27. června 2003)

V oblastech, které nejsou vyloučeny článkem 2, je odvolací soud rozhodující v první a poslední instanci kromě toho příslušný pro nároky v souvislosti s náhradou škody způsobenou dohodami omezujícími hospodářskou soutěž a zneužitím dominantního postavení (čl. 33 odst. 2 zákona č. 287 ze dne 10. října 1990).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro přezkum podle čl. 20 odst. 1 nařízení č. 1896/2006/ES a související řízení je podle článku 650 italského občanského soudního řádu soud, který platební rozkaz vydal.

Soudem příslušným pro přezkum podle čl. 20 odst. 2 nařízení č. 1896/2006/ES a související řízení je podle článku 650 italského občanského soudního řádu soud příslušný k vydání platebního rozkazu.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Komunikačními prostředky přijatelnými pro účely řízení o evropském platebním rozkazu podle nařízení (ES) č. 1896/2006 jsou poštovní služby.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem je italština.

Poslední aktualizace: 24/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.