Evropský platební rozkaz

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy, které jsou příslušné vydávat evropský platební rozkaz, jsou okresní nebo městské soudy (rajona (pilsētas) tiesas), tedy soudy prvního stupně projednávající občanské věci. Konkrétním okresním nebo městským soudem je obecně soud v místě nahlášeného pobytu žalovaného (deklarētā dzīvesvieta), nebo pokud žalovaný nemá nahlášené místo pobytu, v místě jeho adresy bydliště (dzīvesvietas adrese) nebo sídla (juridiskā adrese). Seznam soudů je k dispozici zde.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Čl. 4851odst. 1 bod 1) občanského soudního řádu stanoví, že návrh na přezkum evropského platebního rozkazu vydaného okresním nebo městským soudem musí být předložen příslušnému krajskému soudu (abgabaltiesa). Krajských soudů, které projednávají občanské věci, je pět. Každý krajský soud je příslušný pro obvody několika okresních nebo městských soudů. Seznam soudů je k dispozici zde.

Návrh na přezkum rozkazu je nutné podat do 45 dnů ode dne, kdy se osoba dozví o okolnostech, jež zakládají důvod pro přezkum podle právních předpisů Evropské unie zmíněných v prvním odstavci uvedeného článku.

Návrh, v němž se neuvádějí důvody pro přezkum na základě nařízení, bude považován za nepřípustný a bude vrácen navrhovateli. Soud rovněž odmítne vzít v úvahu opakovaný návrh na přezkum, ledaže se jeví, že důvody uplatněné v návrhu se změnily. Rozhodnutí soudu lze v tomto ohledu napadnout podáním dodatečné stížnosti (blakus sūdzība).

Návrh na přezkum rozkazu je projednán v rámci písemného řízení. Pokud po zvážení návrhu krajský soud shledá, že podmínky pro přezkum jsou splněny, zruší napadený rozkaz v celém rozsahu a postoupí věc k opětovnému projednání soudu prvního stupně.

Pokud krajský soud shledá, že důvody na podporu v návrhu přezkum neopravňují, daný návrh zamítne. Rozhodnutí soudu lze napadnout podáním dodatečné stížnosti. Postup pro podání a projednání dodatečných stížností je stanoven v kapitole 55 občanského soudního řádu. Překlad uvedeného zákona do angličtiny je k dispozici zde.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Písemnosti určené soudu se předkládají v tištěné podobě, buď poštou, nebo osobně.

Soudy přijímají rovněž dokumenty podané elektronicky a podepsané příslušnou osobou zaručeným elektronickým podpisem uznávaným v Lotyšsku. Kromě toho byly na základě nařízení eIDAS a strategie EU pro jednotný digitální trh připraveny změny zákona o elektronických dokumentech a jsou prováděny nezbytné technické úpravy tak, aby mohly být přijímány elektronické dokumenty z ostatních členských států EU za předpokladu, že jsou podepsány v souladu s požadavky nařízení eIDAS.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Evropský platební rozkaz musí být vyhotoven v národním jazyce, a sice lotyštině, nebo být do něj přeložen.

Poslední aktualizace: 24/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.