Evropský platební rozkaz

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Podle článku 20 zákona jsou návrhy na vydání evropského platebního rozkazu podávány v souladu s pravidly o soudní příslušnosti stanovenými v občanském soudním řádu Litevské republiky (Valstybės žinios, 2002, č. 36-1340) (u okresního soudu, nepřesahuje-li výše nároku 100 000 LTL, a u krajského soudu, přesahuje-li výše nároku 100 000 LTL). Po posouzení návrhu je daný soud příslušný k vydání evropského platebního rozkazu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Podle článku 23 zákona jsou důvody vydání evropského platebního rozkazu podle čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení 1896/2006 přezkoumávány soudem, který evropský platební rozkaz vydal. Poté, co byla žádost o přezkum evropského platebního rozkazu přijata, zašle soud kopii této žádosti spolu s přílohami žalobci a požádá ho, aby na tuto žádost poskytl do čtrnácti dnů od odeslání žádosti písemnou odpověď. Soud žádost o přezkum evropského platebního rozkazu posoudí písemným postupem nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty pro zaslání odpovědi na tuto žádost a vydá jedno z rozhodnutí uvedených v čl. 20 odst. 3 nařízení č. 1896/2006.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

V případě vydání evropského platebního rozkazu se dokumenty týkající se řízení podávají soudu přímo nebo jsou doručeny poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1896/2006 21 je přijatelným jazykem litevština.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.