Evropský platební rozkaz

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Nizozemsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Článek 2 prováděcí zákona pro řízení o evropském platebním rozkazu:

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu uvedený v článku 7 nařízení se podává k soudu. Pokud výše nároku uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. b) nařízení nepřekročí částku uvedenou v čl. 93 písm. a) občanského soudního řádu nebo pokud jde o věc podle písm. c) stejného článku, o nároku jedná a rozhoduje soudce nižšího soudu (kantonrechter).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Článek 9 prováděcího zákona pro řízení o evropském platebním rozkazu:

1. Pokud se platební rozkaz stal vykonatelným ve smyslu nařízení, žalovaný může podat návrh na přezkum u soudu, který platební rozkaz vydal z důvodů uvedených v čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení.

2. Návrh je nutné podat :

a) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení ve lhůtě 4 týdnů od doručení vykonatelného platebního rozkazu žalovanému ;

b) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy odpadly důvody uvedené v tomto ustanovení;

c) v případě uvedeném v čl. 20 odst. 2 nařízení ve lhůtě 4 týdnů od okamžiku, kdy žalovaný zjistil důvody k přezkumu.

3. K podání návrhu na přezkum není nutné právní zastoupení advokátem.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

V souladu s nizozemským procesním právem civilním (článek 33 občanského soudního řádu), návrhy na evropský platební rozkaz lze podat elektronickou poštou, pokud to umožňují ustanovení nebo nařízení soudu. V současnosti žádný soud toto neumožňuje. Návrhy je možné tudíž podat pouze těmito způsoby:

–  poštou;

–  podáním v podatelně soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Ustanovení čl. 8 odst. 2 prováděcí zákona k řízení o evropském platebním rozkazu:

2. Vyhotovení evropského platebního rozkazu prohlášeného soudem původu za vykonatelný musí být v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) pořizeno v nizozemštině nebo do ní přeloženo.

Poslední aktualizace: 31/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.