V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

V Severním Irsku se soudní řízení řídí soudním řádem vrchního soudu Severního Irska z roku 1980 (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) a soudním řádem soudů hrabství Severního Irska z roku 1981 (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Pravidla soudního řízení jsou přijata podle zákona Severního Irska o soudní moci z roku 1978 (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) jako zákonný předpis.


Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudem, který je v Severním Irsku příslušný pro vydávání evropského platebního rozkazu, je vrchní soud (High Court of Justice).

Příslušnost soudů hrabství je stanovena výlučně právními předpisy a je určena ve vyhlášce Severního Irska o soudech hrabství z roku 1980 (County Courts (Northern Ireland) Order 1980). Dokud nebude tudíž tato vyhláška pozměněna, je praxe taková, že řízení podle uvedeného nařízení nenáleží do zákonné příslušnosti soudů hrabství, nýbrž vrchního soudu, a to bez ohledu na peněžní hodnotu sporu.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost o přezkum podle článku 20 lze v Severním Irsku v souladu s částí IV bodem 71 soudního řádu vrchního soudu Severního Irska z roku 1980 podat vrchnímu soudu.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Komunikačním prostředkem za účelem zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, jenž je přijímán soudem v Severním Irsku, je doručování poštou. V budoucnu lze zvážit, zda bude možné elektronické podání žádosti. Další písemnosti, jež se zasílají soudu v rámci řízení o evropském platebním rozkazu, včetně podání odporu, však lze soudu zaslat poštou, faxem nebo jinými elektronickými prostředky, je-li k dispozici příslušné zařízení, a to v souladu s pravidlem 39 bodu 71 soudního řádu vrchního soudu Severního Irska z roku 1980. Žádost a další písemnosti v rámci tohoto řízení mohou být předloženy soudu i osobně.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.