Evropský platební rozkaz

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Příslušnými soudy jsou okresní (rejonowe) a krajské (okręgowe) soudy s místní i věcnou příslušností podle zákona ze dne 17. listopadu 1964 – občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego) (sbírka zákonů Dziennik Ustaw, 2014, č. 101, ve znění pozdějších změn). Věcnou příslušnost stanoví články 16 a 17 a čl. 461 odst. 11 ve spojení s čl. 50516 odst. 1 občanského soudního řádu, příslušnost místní pak články 27–46 a čl. 461 odst. 1 ve spojení s čl. 50516 odst. 1 občanského soudního řádu.

Ve vztahu k článku 22 Zamítnutí výkonu – Návrh na zamítnutí výkonu, o němž je řeč v tomto ustanovení nařízení, se podává v souladu s čl. 1153 (23) odst. 1 občanského soudního řádu u krajského soudu místa bydliště či sídla dlužníka, a pokud takový soud neexistuje, pak u krajského soudu, v jehož územní působnosti má být nebo je prováděna exekuce. Podle odst. 3 může odpůrce předložit v soudem stanovené lhůtě svůj postoj ve věci.

Ve vztahu k článku 23 Zastavení nebo omezení výkonu – Na návrh dlužníka může příslušný krajský soud v souladu s čl. 1153 (20) odst. 1 občanského soudního řádu zastavit exekuční řízení prováděné na základě vykonávacího titulu v podobě evropského platebního rozkazu. Tento soud může rovněž na návrh dlužníka omezit exekuci na ochranná opatření nebo podmínit výkon titulu složením přiměřené jistoty věřitelem.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ve vztahu k čl. 20 odst. 1 nařízení plní funkci opatření ochrany dlužníka institut navrácení lhůty pro předložení odporu vůči evropskému platebnímu příkazu. V těchto případech se použijí ustanovení části první hlavy VI kapitoly 5 Nedodržení a navrácení lhůty (čl. 167–172 občanského soudního řádu). V souladu s těmito ustanoveními se písemný návrh na navrácení lhůty podává u soudu, u kterého měl být úkon proveden, do jednoho týdne od pominutí důvodu pro nedodržení lhůty. Návrh musí být náležitě odůvodněn. Strana sporu je povinna současně s návrhem o navrácení lhůty provést procesní úkon – v tom případě podá návrh na přezkum evropského platebního rozkazu. Po uplynutí doby jednoho roku od nedodržené lhůty je její navrácení přípustné pouze ve zvláštních případech. Podáním návrhu o navrácení lhůty zásadně nedochází k zastavení řízení ve věci samé ani odložení výkonu rozhodnutí.

Ve vztahu k čl. 20 odst. 2 nařízení se použije zásada uvedená v čl. 50520 občanského soudního řádu. Návrh musí splňovat náležitosti podání a uvádět důvody pro zrušení evropského platebního rozkazu. Soudem příslušným návrhu vyhovět je soud, který příkaz vydal. Před zrušením evropského platebního příkazu soud vyslechne žalobce nebo si od něj vyžádá písemné prohlášení.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu a jiná podání v rámci tohoto řízení mohou být podávány pouze v písemné podobě. Podání mohou být zasílána poštou nebo osobním předáním u příslušného soudu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. b) je přijatelným jazykem polština.

Poslední aktualizace: 27/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.