Evropský platební rozkaz

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudem příslušným vydávat evropský platební rozkaz je okresní soud v Portu (ústřední občanskoprávní komora) (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Soudem příslušným vést přezkumné řízení v souladu s článkem 20 nařízení je okresní soud v Portu (ústřední občanskoprávní komora) (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Pro účely řízení o evropském platebním rozkazu jsou přijatelné následující komunikační prostředky:

i) osobní podání v podatelně soudu podle čl. 144 odst. 7 písm. a) občanského soudního řádu;

ii) doporučený dopis podle čl. 144 odst. 7 písm. b) občanského soudního řádu;

iii) fax podle čl. 144 odst. 7 písm. c) občanského soudního řádu.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přípustným jazykem je portugalština.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.