Evropský platební rozkaz

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Soudem příslušným vydávat evropský platební rozkaz je soud, který je příslušný projednat věc v prvním stupni:

– okresní soud (který projednává v prvním stupni žaloby na specifické peněžní částky v hodnotě až 200 000 RON včetně) nebo

– krajský soud (který projednává v prvním stupni všechny žaloby, které nejsou ze zákona v kompetenci jiných soudů, na peněžní částky v hodnotě přesahující 200 000 RON) – § 94 bod 1 písm. j) a § 95 bod 1 nového občanského soudního řádu (pokud jde o platební rozkazy viz §1 015 nového občanského soudního řádu, který stanoví, že věřitel může předložit žádost na vydání platebního rozkazu soudu, který je příslušný projednat věc v prvním stupni).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

– obecné řízení:

– mimořádným opravným prostředkem proti pravomocným rozsudkům je žádost o zrušení rozsudku (contestația în anulare), pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení; žádost o zrušení rozsudku lze předložit ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, avšak nikoliv déle než jeden rok po datu vynesení pravomocného rozsudku; odůvodnění žádosti musí být předloženo ve výše zmíněné lhůtě 15 dnů, v opačném případě bude žádost neplatná (§ 503 odst. 1 a § 506 nového občanského soudního řádu);

– může být použit mimořádný opravný prostředek v podobě žaloby na obnovu řízení (revizuire) v případě rozsudku ve věci samé, nebo který se věci samé týká, pokud se daná strana z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla řízení zúčastnit a zpravit o tom soud; za takových okolností může být podána žaloba na obnovu řízení i proti rozhodnutím, která se věci samé netýkají; lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je 15 dnů od doby, kdy ustaly okolnosti, které zabránily účasti na řízení (§ 509 odst. 1 bod 9 a odst. 2 a § 511 odst. 2 nového občanského soudního řádu);

– straně, která zmešká lhůtu k odvolání, může být tato lhůta navrácena pouze v případě, že prokáže, že ke zmeškání došlo z omluvitelných důvodů; za tímto účelem musí daná strana nejpozději do 15 dnů po odpadnutí překážky vyplnit procesní písemnosti a požádat o poskytnutí nové lhůty; tato lhůta je stejná jako lhůta poskytovaná pro podání odvolání; o žádosti o navrácení lhůty rozhoduje soud příslušný k projednávání žádostí týkajících se práv, která nejsou vykonána ve stanovené lhůtě (§ 186 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– nový občanský soudní řád (§ 1 013-1 024) stanoví zvláštní řízení ve věci platebních rozkazů;

– dlužník může podat žádost o zrušení platebního rozkazu, a to do deseti dnů od jeho vydání nebo doručení (§ 1 023 odst. 1 nového občanského soudního řádu);

– do deseti dnů (§ 1 023 odst. 2 nového občanského soudního řádu) může dlužník podat žádost o zrušení rozsudku podle § 1 020 odst. 1 a 2[1] nového občanského soudního řádu, jakož i žádost o zrušení platebního rozkazu podle § 1 021 odst. 2 nového občanského soudního řádu[2];

– o žádosti o zrušení rozhodne dvoučlenný senát soudu, který platební rozkaz vydal (§ 1 023 odst. 4 nového občanského soudního řádu);

– pokud příslušný soud žádosti o zrušení plně nebo částečně vyhoví, platební rozkaz zcela nebo z části zruší a vydá konečné rozhodnutí; pokud příslušný soud žádost o zrušení přijme, vynese konečné rozhodnutí, kterým vydá platební rozkaz; rozhodnutí, kterým byla žádost o zrušení zamítnuta, je konečné (§ 1 023 odst. 6 první věta a odst. 7 a 8 nového občanského soudního řádu);

v souladu s obecným právem se dotčená strana proti výkonu platebního rozkazu může odvolat. Odvolání se může vztahovat pouze na nesrovnalosti při vykonávacím řízení a na důvody pro zánik závazku, které nastaly poté, co platební rozkaz nabyl právní moci (§ 1 024 odst. 2 nového občanského soudního řádu).


[1] Podle ustanovení § 1 020 nového občanského soudního řádu:

„§ 1 020 Odpor proti platebnímu rozkazu

1) Podá-li dlužník odpor proti platebnímu rozkazu, soud na základě dokumentace obsažené ve spisu a vysvětlení a objasnění stran ověří oprávněnost odporu. Pokud jsou dlužníkovy námitky oprávněné, soud rozhodnutím nárok věřitele zamítne.

2) Pokud předložené hmotněprávní námitky předložené dlužníkem zahrnují zpracování důkazů jiných než zmíněných v odstavci 1 a tyto důkazy by byly přípustné v rámci obecného řízení, soud rozhodnutím žádost věřitele na vydání platebního rozkazu zamítne.

3) V případech podle odstavce 1 a 2 může věřitel zahájit soudní obecné řízení.“

[2] Podle ustanovení § 1 021 odst. 2 nového občanského soudního řádu: „Pokud soud po přezkoumání věcných důkazů shledá, že je nárok věřitele oprávněný pouze z části, vydá platební rozkaz pouze pro dotčenou část a stanoví datum splatnosti uplatněné pohledávky. V takovém případě může věřitel ohledně zbývající části dluhu zahájit soudní obecné řízení.“

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

obecné řízení:

– doručení předvolání a dalších procesních písemností musí splňovat požadavky § 153–173 nového občanského soudního řádu. Několik příkladů týkajících se způsobů doručení:

– předvolání a všechny procesní písemnosti se ex officio doručují prostřednictvím úředníků nebo jiných zaměstnanců příslušného soudu, nebo prostřednictvím úředníků nebo jiných zaměstnanců jiných soudů, v jejichž jurisdikci se nachází bydliště adresáta (§ 154 odst. 1 nového občanského soudního řádu);

– pokud doručení výše uvedeným způsobem nelze uskutečnit, písemnosti se zašlou poštou prostřednictvím doporučeného dopisu s deklarovaným obsahem a doručenkou, v zapečetěné obálce, ke které je přiložen doklad o doručení a oznámení stanovené zákonem (§ 154 odst. 4 nového občanského soudního řádu);

– na žádost a útraty zúčastněné strany je možné procesní písemnosti doručit prostřednictvím soudních exekutorů, kteří musejí splňovat požadavky stanovené procesním právem, nebo prostřednictvím zásilkových služeb (§ 154 odst. 5 nového občanského soudního řádu);

– předvolání a další procesní písemnosti lze doručit prostřednictvím soudní kanceláře nebo telefaxem, elektronickou poštou, nebo jinými prostředky, jež zajistí přenos znění písemností a doklad o doručení, pokud dotčená strana poskytla soudu za tímto účelem potřebné kontaktní informace; za účelem potvrzení přiloží soud k procesním písemnostem formulář s těmito údaji: název soudu, datum doručení, název soudní kanceláře, která zodpovídá za doručení a označení doručovaných písemností; adresát do formuláře zanese datum doručení zásilky, jméno a podpis osoby odpovědné za převzetí zásilky. Tento formulář pak zašle soudu prostřednictvím telefaxu nebo elektronické pošty nebo jinými způsobilými prostředky (§ 154 odst. 6 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– v souladu se zákonem se platební rozkaz bez prodlení doručí přítomné straně nebo všem stranám (§ 1 021 odst. 5 nového občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Žádosti a procesní písemnosti se vyhotovují v rumunském jazyce.

Poslední aktualizace: 22/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.