Evropský platební rozkaz

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Návrhy na vydání evropského platebního rozkazu vyřizuje soud příslušný projednat věc v prvním stupni. Soudem příslušným rozhodnout o návrhu na přezkum je soud, jehož rozhodnutí je napadeno, zastoupený dvoučlenným senátem. Viz články 1 a 2 článku I/9 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k Evropské unii, schváleného ve znění zákona č. 191/2007, ve znění pozdějších předpisů.

Soudem příslušným vydat evropský platební rozkaz je soud, který je příslušný projednat věc v prvním stupni:

– okresní soud (judecătoria), který je příslušný projednat v prvním stupni žaloby na konkrétní peněžní částky v hodnotě až 200 000 RON včetně,

nebo

– tribunál (tribunalul), který je příslušný projednat v prvním stupni všechny návrhy, k nimž nejsou ze zákona příslušné jiné soudy, což zahrnuje žaloby na konkrétní peněžní částky přesahující 200 000 RON – čl. 94 odst. 1 písm. k) a čl. 95 odst. 1 nového občanského soudního řádu (pokud jde o platební rozkazy, viz článek 1 016 nového občanského soudního řádu, který stanoví, že věřitel může předložit návrh na vydání platebního rozkazu soudu, který je příslušný projednat věc v prvním stupni).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

– obecné řízení:

– pravomocná rozhodnutí mohou být napadena mimořádným opravným prostředkem, kterým je návrh na zrušení rozsudku, pokud odvolatel nebyl řádně předvolán a neúčastnil se řízení; tento návrh na zrušení rozsudku lze předložit ve lhůtě patnáct dnů ode dne doručení rozsudku, avšak nejpozději jeden rok po datu, kdy rozsudek nabyl právní moci; odůvodnění návrhu musí být předloženo ve výše zmíněné lhůtě patnácti dnů, v opačném případě bude návrh neplatný (čl. 503 odst. 1 a článek 506 nového občanského soudního řádu),

– lze podat žalobu na obnovu řízení ohledně rozhodnutí ve věci samé nebo týkajícího se věci samé (jakožto řízení o mimořádném opravném prostředku), pokud dotčené straně bránily okolnosti, které nemohla ovlivnit, zúčastnit se řízení a uvědomit o tom soud; za takových okolností jsou předmětem obnovy řízení rovněž rozhodnutí, která se netýkají věci samé; lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je patnáct dnů od doby, kdy ustaly okolnosti, které bránily účasti na řízení (čl. 509 odst. 1 bod 9 a odst. 2 a čl. 511 odst. 2 nového občanského soudního řádu),

– straně, která zmešká procesní lhůtu, může být tato lhůta navrácena, pouze pokud se prokáže, že ke zmeškání došlo z omluvitelných důvodů, za tímto účelem musí daná strana nejpozději do patnácti dnů po odpadnutí překážky vyplnit vyžadované procesní písemnosti a o navrácení lhůty požádat; v případě řízení o opravných prostředcích je tato lhůta stejná jako lhůta stanovená pro podání odvolání; o žádosti o navrácení lhůty rozhoduje soud příslušný k projednávání návrhů týkajících se práv, která nejsou vykonána ve stanovené lhůtě (článek 186 nového občanského soudního řádu).

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– nový občanský soudní řád (články 1 014–1 025) stanoví zvláštní řízení ve věci platebních rozkazů,

– dlužník může podat návrh na zrušení platebního rozkazu do deseti dnů od jeho vydání nebo doručení (čl. 1 024 odst. 1 nového občanského soudního řádu),

– věřitel může do deseti dnů (čl. 1 024 odst. 2 nového občanského soudního řádu) podat návrh na zrušení rozhodnutí podle čl. 1 021 odst. 1 a 2 [1] nového občanského soudního řádu, nebo na zrušení platebního rozkazu podle čl. 1 022 odst. 2 [2],

– návrh na zrušení bude projednán soudem, který platební rozkaz vydal, a to jeho dvoučlenným senátem (čl. 1 024 odst. 4 nového občanského soudního řádu),

– pokud příslušný soud návrhu na zrušení plně nebo částečně vyhoví, platební rozkaz dle situace zcela nebo z části zruší a vydá konečné rozhodnutí; pokud příslušný soud návrhu na zrušení vyhoví, přijme konečné rozhodnutí, kterým vydá platební rozkaz; rozhodnutí, kterým byl návrh na zrušení zamítnut, je konečné (čl. 1 024 odst. 6 první věta a odst. 7 a 8 nového občanského soudního řádu),

– dotčená strana může proti výkonu platebního rozkazu podat odvolání v souladu s obecnými právními předpisy; odvolání se může vztahovat pouze na nesrovnalosti při vykonávacím řízení a na důvody pro zánik závazku, které nastaly poté, co platební rozkaz nabyl právní moci (čl. 1 025 odst. 2 nového občanského soudního řádu).


[1] Článek 1 021 Odpor proti platebnímu rozkazu:

1) Podá-li dlužník odpor proti platebnímu rozkazu, soud na základě dokumentace obsažené ve spisu a vysvětlení a objasnění stran ověří odůvodněnost odporu. Pokud jsou dlužníkovy námitky odůvodněné, soud rozhodnutím nárok věřitele zamítne.

2) Pokud hmotněprávní námitky předložené dlužníkem zahrnují zpracování důkazů jiných než zmíněných v odstavci 1 a tyto důkazy by byly dle zákona přípustné v rámci obecného řízení, soud rozhodnutím návrh věřitele na vydání platebního rozkazu zamítne.

3) V případech podle odstavce 1 a 2 může věřitel podat návrh na zahájení obecného soudního řízení.

[2] Podle čl. 1 022 odst. 2 nového občanského soudního řádu: „Pokud soud po přezkoumání důkazů shledá, že je nárok věřitele odůvodněný pouze z části, vydá platební rozkaz pouze pro tuto část a rovněž stanoví datum splatnosti této části. V těchto případech může věřitel podat návrh na zahájení obecného soudního řízení za účelem stanovení povinnosti dlužníka splatit zbývající část dluhu.“

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

- obecné řízení

– předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat v souladu s články 153 až 173 nového občanského soudního řádu. {Několik příkladů provedení doručení:

– předvolání a všechny procesní písemnosti se doručují ex officio prostřednictvím úředníků nebo jakýchkoli jiných zaměstnanců příslušného soudu, jakož i prostřednictvím úředníků nebo zaměstnanců jiných soudů, v rámci jejichž příslušnosti se nachází bydliště adresáta, kterému má být písemnost doručena (čl. 154 odst. 1 nového občanského soudního řádu),

– pokud doručení výše uvedeným způsobem nelze uskutečnit, písemnosti se zašlou poštou prostřednictvím doporučeného dopisu s deklarovaným obsahem a doručenkou, v zapečetěné obálce, ke které je přiložen doklad o doručení a oznámení stanovené zákonem (čl. 154 odst. 4 nového občanského soudního řádu),

– na žádost zúčastněné strany a pouze na její náklady je možné procesní písemnosti doručit přímo prostřednictvím soudních exekutorů, kteří musejí splnit formální požadavky stanovené procesními předpisy, nebo prostřednictvím expresních zásilkových služeb (čl. 154 odst. 5 nového občanského soudního řádu),

– předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat prostřednictvím soudního úředníka, faxem, elektronickou poštou nebo jinými prostředky, které umožňují přenesení obsahu dokumentu a potvrzení jeho přijetí, pokud dotčený účastník řízení za tímto účelem poskytl soudu své kontaktní údaje. Při doručování procesních písemností bude připojen rozšířený elektronický podpis soudu, který nahradí soudní razítko a podpis soudního úředníka jako povinné odkazy na předvolání. Každý soud bude mít jeden rozšířený elektronický podpis pro předvolání a procesní písemnosti (čl. 154 odst. 6 nového občanského soudního řádu)}.

zvláštní řízení ve věci platebního rozkazu:

– platební rozkaz musí být bez prodlení předán přítomné straně nebo doručen každé ze stran v souladu se zákonem (čl. 1 022 odst. 5 nového občanského soudního řádu).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Žádosti a procesní písemnosti se vyhotovují v rumunském jazyce.

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.