V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Evropský platební rozkaz

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Běžné občanskoprávní řízení se ve Skotsku řídí především pravidly pro běžné řízení z roku 1993 (Ordinary Cause Rules 1993). Tato pravidla jsou přístupná na internetových stránkách Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Pravidla byla přijata ve formě zákonného předpisu a možná bude nutné je takovým předpisem pozměnit, aby vyhovovala nařízení. Bude rovněž zapotřebí přijmout samostatný soubor pravidel.

Soud Court of Session upravuje a stanoví postupy, které se použijí v občanskoprávním řízení u soudu Sheriff Court, v předpisu „Act of Sederunt“.


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Skotsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudem, který bude ve Skotsku příslušný pro vydávání evropského platebního rozkazu, je Sheriff Court. Řízení bude ve všech případech probíhat u soudce hrabství (sheriff).

Žaloba může být podána u kterékoli soudu Sheriff Court ve Skotsku. Na internetových stránkách Skotské soudní služby jsou uvedeny adresy všech soudů Sheriff Courts.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost musí být podána soudci hrabství.

Žádost o přezkum podle čl. 20 odst. 1 je nutno podat na formuláři č. 2 uvedeném v předpisu o pravidlech řízení o evropském platebním rozkazu u soudu Sherrif Court z roku 2008 („Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Pyament Procedure Rules) 2008“).

Žádost o přezkum podle čl. 20 odst. 2 musí být podána na formuláři č. 3 uvedeném v předpisu o pravidlech řízení o evropském platebním rozkazu u soudu Sherrif Court z roku 2008.

Formuláře č. 2 a 3 lze stáhnout z internetových stránek Skotské soudní služby.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Komunikačním prostředkem za účelem zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, který přijímají soudy Sheriff Courts ve Skotsku, je doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek). V současnosti se zvažuje, zda bude možné elektronické podání žalobního formuláře. Další písemnosti, včetně podání odporu, je možné zaslat soudu rovněž poštou.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 13/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.