Evropský platební rozkaz

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

„okresní soudy“.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ve smyslu čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení oznamujeme, že podle § 398 občanského soudního řádu lze podat mimořádný opravný prostředek „ žalobu na obnovu řízení“ k příslušnému soudu, který rozhodoval v prvním stupni, tj. k „okresnímu soudu“.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Ve smyslu § 125 občanského soudního řádu lze podání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Podání, které bylo učiněno bez elektronické autorizace, je třeba do 10 dní dodatečně doručit v listinné podobě nebo v autorizované elektronické podobě, jinak k němu nebude přihlédnuto. Soud k dodatečnému doručení podání nevyzývá.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

A čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení oznamujeme, že jazykem přijatelným k vyhotovení osvědčení je „slovenský jazyk“.

Poslední aktualizace: 07/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.