Evropský platební rozkaz

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Ve smyslu § 12 civilního sporového řádu (zákona č. 160/2015 Sb. z.) jsou příslušné okresní soudy a Městský soud Bratislava IV.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Ve smyslu čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení oznamujeme, že podle § 398 civilního sporového řádu lze podat mimořádný opravný prostředek „žaloba na obnovu řízení“ k příslušnému soudu, který rozhodoval v prvním stupni, tj. k okresnímu soudu, včetně městských soudů.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Ve smyslu § 125 civilního sporového řádu lze podání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Podání učiněné bez elektronické autorizace je třeba do deseti dnů dodatečně doručit v listinné podobě nebo v elektronické podobě autorizované, jinak se k podání nepřihlíží. Soud k dodatečnému doručení podání nevyzývá.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Přijatelným jazykem ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) nařízení je slovenský jazyk.

Poslední aktualizace: 09/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.