Evropský platební rozkaz

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Příslušnými soudy jsou okresní soudy (okrajna sodišča) a krajské soudy (okrožna sodišča).

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Pro přezkumná řízení a pro účely použití článku 20 nařízení jsou příslušné okresní a krajské soudy.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Se soudy se komunikuje běžnou poštou, elektronickou poštou, prostředky komunikačních technologií, podáváním žádostí přímo k soudu nebo prostřednictvím osoby, která předávání žádostí zprostředkovává profesionálně, ustanovení čl. 105 písm. b) občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku), Úřední věstník RS č. 73/07 – úřední konsolidované znění, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – rozh. ÚS, 57/09 – rozh. ÚS, 12/10 – rozh. ÚS, 50/10 – rozh. ÚS, 107/10 – rozh. ÚS, 75/12 – rozh. ÚS, 40/13 – rozh. ÚS, 92/13 – rozh. ÚS, 10/14 – rozh. ÚS a 48/15 – rozh. ÚS73, 13.8.2007, str. 10425, dále jen OSŘ).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (§ 6 a 104 OSŘ). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen ZUODNO). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

Poslední aktualizace: 27/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.