Evropský platební rozkaz

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkum upravený v čl. 20 odst. 1 nařízení má formu řízení o zrušení konečného rozhodnutí zahájeného na žádost strany, která je v prodlení (článek 501 a násl. občanského soudního řádu, zákon č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000). Přezkum upravený v čl. 20 odst. 2 může být zahájen podáním návrhu na zrušení soudních aktů (článek 238 a násl. ústavního zákona o soudní moci, zákon č. 6/1985 ze dne 1. července 1985). V obou případech jsou příslušné soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formulář žádosti lze podat osobně, doručit poštou nebo zaslat faxem.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Španělština.

Poslední aktualizace: 26/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.