Europæisk betalingspåkrav

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De retter, der ifølge den belgiske retsplejelov har saglig og stedlig kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er byretten (juge de paix), retten i første instans (tribunal de première instance), sø- og handelsretten (tribunal de l'entreprise) og arbejdsretten (tribunal du travail).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Efter belgisk ret er der afhængigt af sagens konkrete omstændigheder flere muligheder for at opnå en fornyet prøvelse af en afgørelse:

- Først og fremmest åbner retsplejelovens artikel 1051 mulighed for at appellere en dom inden en måned efter dens forkyndelse, eller i visse sager efter dens meddelelse i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3. Dette gælder såvel for domme, der er afsagt efter en kontradiktorisk retssag, som for udeblivelsesdomme.

- For det andet åbner retsplejelovens artikel 1048 mulighed for at gøre indsigelse overfor en udeblivelsesdom inden en måned efter dens forkyndelse, eller i visse sager fra dens meddelelse i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår domme, der allerede har opnået retskraft, og som er afsagt i borgerlige sager, eller i straffesager, hvor retten har taget stilling til et rentekrav, kan der under de i retsplejelovens artikel 1133 omhandlede betingelser anlægges en civil sag inden 6 måneder efter, at sagsøgte har fået kendskab til et væsentligt anbringende, med henblik på at få disse domme annulleret.

De ovennævnte frister for at iværksætte appel, gøre indsigelse eller anlægge en borgerlig sag, gælder:

- med forbehold af frister, der er fastsat i ufravigelige supranationale og internationale bestemmelser

- med forbehold af den i retsplejelovens artikel 50 fastsatte mulighed for at forlænge en frist under visse lovbestemte betingelser. Er betingelserne ikke opfyldt, fortaber man sin ret

- med forbehold af muligheden for at anvende det almindelige retsprincip – som kassationsdomstolen flere gange har bekræftet – hvorefter de frister, der gælder for at foretage en bestemt disposition, forlænges til fordel for en part, der som følge af force majeure har været ude af stand til at foretage denne disposition inden fristens udløb.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I overensstemmelse med forordningen er de accepterede kommunikationsmidler, som er til rådighed for retterne i Belgien, begrænset til direkte indgivelse af anmodningsformular A i bilag I, ledsaget af relevant dokumentation, til justitskontoret ved den kompetente ret OG til fremsendelse med anbefalet post af samme formular, bilagt relevant dokumentation, til den kompetente ret.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I relation til artikel 21, stk. 2, litra b), accepterer Belgien ikke andre sprog end det officielle sprog, eller et af de officielle sprog, på fuldbyrdelsesstedet, jf. de relevante bestemmelser i national ret.

Sidste opdatering: 28/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.