Europæisk betalingspåkrav

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav skal indgives til regionalretten i den retskreds, hvor skyldner har fast adresse eller registreret adresse, eller hvor kravet skal inddrives. (Artikel 625, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Når det er muligt at anfægte en sag, kan sagsøgte bestride den stedlige kompetence, men dette skal gøres inden for den frist, der er fastsat for at gøre indsigelse mod begæringen. (Artikel 625, stk. 2, i den civile retsplejelov).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Denne procedure er underlagt artikel 626a i den civile retsplejelov:

Artikel 626а, stk. 1 Sagsøgte har på de betingelser og ifølge den procedure, der er fastsat i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006, ret til at anmode om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav ved den respektive appelret.

Stk. 2 Anmodningen om prøvelse skal indgives senest 30 dage fra den dag, hvor sagsøgte reelt fik kendskab til indholdet af påkravet, eller efter at de omstændigheder, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra b), ikke længere foreligger.

Stk. 3 Retten sender en kopi af anmodningen til den anden part, som har en svarfrist på én uge fra modtagelsen heraf.

Stk. 4 Anmodningen behandles for lukkede døre. Hvis retten finder det passende, kan anmodningen behandles for åbne døre.

Stk. 5 Rettens afgørelse kan ikke appelleres.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Forkyndelsesmåderne er fastsat i den gældende civile retsplejelov.

Artikel 38 omhandler den valgte forkyndelsesadresse:

"Artikel 38, stk. 1 Forkyndelse sker på den oplyste forkyndelsesadresse.

Stk. 2 Forkyndelse kan ske til den e-mailadresse, som den berørte part har valgt til dette formål via:

1. e-Justice-portalen

2. en kvalificeret elektronisk registreret leveringstjeneste i henhold til artikel 3, nr. 37, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73) (herefter benævnt "forordning (EU) nr. 910/2014").

Stk. 3 Når den i stk. 2 omhandlede forkyndelsesmulighed ikke er valgt, men den berørte part har angivet en e-mailadresse, sker forkyndelse til den oplyste adresse.

Stk. 4 Samtykke til forkyndelse i henhold til stk. 2 og 3 kan til enhver tid trækkes tilbage, og tilbagetrækningen berører ikke lovligheden af de handlinger, der allerede er foretaget.

Stk. 5 Når den i stk. 1-3 omhandlede forkyndelse ikke kan foretages, benyttes den berørte parts aktuelle adresse eller eventuelt dennes faste adresse.

Stk. 6 Den berørte part kan oplyse en e-mailadresse til forkyndelse for en sagkyndig, et vidne eller en tredjemand, som er forpligtet til at fremlægge et dokument, som denne er i besiddelse af."

Artikel 38a bestemmer, at en person, som har foretaget en proceshandling elektronisk, er forpligtet til at oplyse en e-mailadresse, hvortil modtagelsesbeviset for den elektroniske fremsendelse og resultatet af den tekniske kontrol af dokumentet kan sendes. Når den pågældende foretager en proceshandling i elektronisk form, kan denne beslutte at acceptere elektroniske erklæringer og elektroniske dokumenter fra den ret, som sagen er indbragt for, i denne sag eller i alle sager. En person, der har foretaget en proceshandling på e-Justice-portalen, accepterer at modtage elektroniske erklæringer, elektroniske dokumenter, meddelelser, indkaldelser og andre dokumenter i forbindelse med den pågældende sag og i alle andre sager. Samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, og tilbagetrækningen berører ikke lovligheden af de handlinger, der allerede er foretaget.

Forkyndelse for kreditinstitutioner og finansielle institutioner, herunder dem, der inddriver fordringer fra forbrugere, forsikrings- og genforsikringsselskaber, leverandører af el, gas, posttjenester og elektroniske kommunikationstjenester, samt vandforsynings og spildevandsvirksomheder, for notarer og for private fogeder sker kun i henhold til proceduren i artikel 38, stk. 2, til en e-mailadresse, som de har oplyst (artikel 50, stk. 5, i den civile retsplejelov).

Forkyndelse for en advokat sker via e-Justice-portalen eller på et hvilket som helst sted, hvor denne arbejder (artikel 51, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Forkyndelse for offentlige institutioner og kommuner sker kun i henhold til den i artikel 38, stk. 2, omhandlede procedure til en e-mailadresse, som de har oplyst (artikel 52, stk. 2, i den civile retsplejelov).

I henhold til artikel 42 forkyndes meddelelser af en ansat ved retten pr. post eller med kurertjeneste i form af et rekommanderet brev med modtagelsesbevis. Når forkyndelsesstedet ikke er en rets hjemsted, kan forkyndelsen ske via de kommunale myndigheder eller rådhuset.

Retten kan på anmodning af den berørte part bestemme, at meddelelser forkyndes af en privat foged. Den berørte part afholder udgifterne til den private foged.

Når forkyndelsen ikke sker på en af ovennævnte måder, i tilfælde af en katastrofe, en ulykke eller andre uforudsete omstændigheder, kan retten undtagelsesvis pålægge justitssekretæren at foretage forkyndelsen telefonisk, via e-mail til den e-mailadresse, hvortil forkyndelse skal ske, telex, telefax eller telegram.

Reglerne for forkyndelse er fastsat i artikel 43 i den civile retsplejelov:

Artikel 43. Stk. 1 Meddelelsen skal forkyndes personligt eller via en anden person.

Stk. 2 Retten kan også bestemme, at forkyndelsen skal ske ved at tilføre meddelelsen sagsakterne eller ved opslag.

Stk. 3 Retten kan bestemme, at forkyndelsen skal ske via en offentlig bekendtgørelse.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Republikken Bulgarien accepterer europæiske betalingspåkrav, som er ledsaget af en bulgarsk oversættelse.

Sidste opdatering: 26/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.