Europæisk betalingspåkrav

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav skal indgives til regionalretten i den retskreds, hvor skyldner har fast adresse eller registreret adresse, eller hvor kravet skal inddrives. (Artikel 625, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Når det er muligt at anfægte en sag, kan sagsøgte bestride den stedlige kompetence, men dette skal gøres inden for den frist, der er fastsat for at gøre indsigelse mod begæringen. (Artikel 625, stk. 2, i den civile retsplejelov).

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Denne procedure er underlagt artikel 626a i den civile retsplejelov:

Artikel 626а, stk. 1 Sagsøgte har på de betingelser og ifølge den procedure, der er fastsat i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006, ret til at anmode om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav ved den respektive appelret.

Stk. 2 Anmodningen om prøvelse skal indgives senest 30 dage fra den dag, hvor sagsøgte reelt fik kendskab til indholdet af påkravet, eller efter at de omstændigheder, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra b), ikke længere foreligger.

Stk. 3 Retten sender en kopi af anmodningen til den anden part, som har en svarfrist på én uge fra modtagelsen heraf.

Stk. 4 Anmodningen behandles for lukkede døre. Hvis retten finder det passende, kan anmodningen behandles for åbne døre.

Stk. 5 Rettens afgørelse kan ikke appelleres.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Dokumenter vedrørende et europæisk betalingspåkrav forkyndes af en foged, pr. post eller kurertjeneste som anbefalet brev med kvittering for modtagelsen. Hvis ikke der er nogen retsinstans på forkyndelsesstedet, kan sådanne dokumenter forkyndes af kommunen eller borgmesterkontoret. (Artikel 42, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Republikken Bulgarien accepterer europæiske betalingspåkrav, som er ledsaget af en bulgarsk oversættelse.

Sidste opdatering: 18/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.