Europæisk betalingspåkrav

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Alle byretter - eller handelsretten såfremt der er tale om sager, der henhører under handelsretternes saglige kompetence - i hvis retskreds sagsøgte har bopæl eller opholder sig, eller hvor vedkommendes forretningssted er beliggende, har kompetence til at behandle anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav, til at foretage en prøvelse af et sådant påkrav og til at behandle anmodninger om udstedelse af en erklæring om, at påkravet er eksigibelt.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Rettens afgørelse vedrørende en anmodning om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav kan ikke appelleres.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Formularer, andre anmodninger eller erklæringer skal indgives skriftligt pr. fax eller e-mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Europæiske betalingspåkrav skal være vedlagt en kroatisk oversættelse, der er bekræftet af en hertil bemyndiget person.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.