Europæisk betalingspåkrav

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende er kompetente: alle Republikken Cyperns underretter, som opererer i de fire administrative distrikter, der kontrolleres af Republikken Cyperns lovlige myndigheder, dvs. Nicosia, Limassol, Larnaca-Famagusta og Paphos. Dommernes kompetence er fastlagt i domstolsloven (14/60) og er afstemt efter dommerens hierarkiske stilling, dvs. distriktsdommer, højere distriktsdommer og distriktsretspræsident.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Prøvelsesproceduren findes i forordningerne om procedurerne for civile søgsmål. Proceduren bygger i hovedsagen på anbringender fra personer, som er part i en tvist. I ekstraordinære tilfælde kan der – hvis retten skønner det nødvendigt – aflægges mundtlig vidneforklaring foruden skriftlige anbringender og erklæringer på tro og love. De kompetente domstole er de under a) ovenfor nævnte.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, som accepteres i forbindelse med det europæiske betalingspåkrav, og som er til rådighed for retterne er: indgivelse af en anmodning enten ved personligt fremmøde, med post eller ethvert andet kommunikationsmiddel, f.eks. fax og e-mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det accepterede sprog er græsk. Dog kan engelsk, som også benyttes på Cypern, accepteres med henblik på forordningens anvendelse.

Sidste opdatering: 12/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.