Europæisk betalingspåkrav

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Den Tjekkiske Republik er det de almindelige regler om kompetence i civilsager i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov), der afgør, hvilken ret der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

I forbindelse med det europæiske betalingspåkrav reguleres kompetencespørgsmålet i henhold til artikel 9-12 og spørgsmålet om stedlig kompetence i henhold til artikel 84-89a i den civile retsplejelov.

Alt efter arten af de behandlede sager er de kompetente domstole i forbindelse med europæiske betalingspåkrav normalt distriktsdomstolene, mens kriteriet for fastlæggelse af den stedlige kompetence normalt er sagsøgtes bopæl/hjemsted.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den ret, der har kompetence til at prøve en sag, er den ret, der afsagde dommen i første instans.

Den kompetente ret anvender forordningens artikel 20 direkte. Det er muligt at appellere en afgørelse, i hvilken der gives afslag på en anmodning om domstolsprøvelse.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I henhold til artikel 42 i den civile retsplejelov accepteres følgende kommunikationsmidler i forbindelse med europæiske betalingspåkrav:

a) e-mail med avanceret elektronisk signatur i overensstemmelse med lov nr. 227/2000 om elektroniske signaturer som ændret

b) e-mail uden avanceret elektronisk signatur

c) fax.

Hvis en formular fremsendes på en af måderne b) eller c), skal den originale formular fremsendes inden for tre dage. Sker dette ikke, vil formularen ikke blive behandlet.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tjekkisk er det eneste sprog, der accepteres i Den Tjekkiske Republik.

Sidste opdatering: 11/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.