På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Det er County Court (byretten) og High Court (retten i første instans), der har kompetence til at udstede europæiske betalingspåkrav i England og Wales.

County Courts kompetence er fastsat ved lov og omfatter næsten hele det civilretlige område. Den generelle kompetence er stort set sammenfaldende med High Courts kompetence, bortset fra at krav vedrørende personskade på mindre end 50 000 GBP og pengekrav på mindre end 15 000 GBP skal indledes ved County Court. De nærmere regler er fastsat i High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (bekendtgørelsen om High Courts og County Courts' kompetence af 1991) med senere ændringer. En række love giver County Courts enekompetence, hvilket f.eks. gælder stort set alle sager omhandlende Consumer Credit Act 1974 (forbrugerkreditloven af 1974) og de fleste sager anlagt af realkreditinstitutter og udlejere.

Der kan rejses krav ved alle County Courts i England og Wales. På Court Services (domstolsstyrelsens) websted findes adresser på alle County Courts og flere oplysninger om High Court.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om prøvelse på grundlag af artikel 20 i England og Wales skal indgives til den kompetente ret, som udstedte betalingspåkravet, i overensstemmelse med del 23 i Civil Procedure Rules (de civile retsplejeregler).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Retterne i England og Wales accepterer kun fremsendelse pr. post af anmodninger om indledning af den europæiske betalingspåkravsprocedure (fordi det er underlagt et gebyr). Det overvejes for øjeblikket, om det skal være muligt at indgive formularen elektronisk. Efterfølgende kan dokumenter, herunder eventuelle indsigelser, sendes til retten pr. post, fax eller e-mail i overensstemmelse med del 5.5 i Civil Procedure Rules og Practice Directions (forskrifter), som indeholder regler om indgivelse og fremsendelse af dokumenter til retten.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det officielle sprog, der accepteres i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b), er engelsk.

Sidste opdatering: 09/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.