Europæisk betalingspåkrav

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Estland er det førsteinstansretterne, der er kompetente til at varetage de europæiske betalingspåkravsprocedurer.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Et europæisk betalingspåkrav kan påklages i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 4891 i den civile retsplejelov. Klagen skal indgives til den distriktsdomstol, der har udstedt betalingspåkravet. Afgørelsen i klagesagen kan indbringes for den kompetente appeldomstol (ringkonnakohus).

Under særlige omstændigheder kan der efter anmodning fra en part i sagen, hvis der er kommet nyt bevismateriale frem, fremsættes en anmodning om prøvelse af en retsafgørelse, som er trådt i kraft, for den øverste domstol (Riigikohus) i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i retsplejelovens kapitel 68.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

De kommunikationsmidler, som accepteres af de estiske retter i forbindelse med det europæiske betalingspåkrav, er personlig aflevering, fremsendelse pr. post, fax og ad elektronisk vej i overensstemmelse med de formatkrav og regler, der er fastlagt i retsplejeloven. I en forordning udstedt af justitsministeren er der fastlagt mere detaljerede regler for forelæggelse af elektroniske dokumenter for retten og for de formkrav, der gælder for disse dokumenter.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I overensstemmelse med forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), accepteres et europæisk betalingspåkrav med henblik på fuldbyrdelse i Estland, hvis det er udfærdiget på estisk eller engelsk, eller hvis det ledsages af en oversættelse til estisk eller engelsk.

Sidste opdatering: 17/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.