Europæisk betalingspåkrav

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De retter, der har kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er ”beskyttelsesretten” (juge des contentieux de la protection), byrettens præsident (président du tribunal judiciaire), den lokale ret (tribunal de proximité) eller handelsrettens præsident (président du tribunal de commerce) inden for rammerne af de beføjelser, der er tillagt disse retter.

Når Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ikke udpeger den ret, der har stedlig kompetence, men retterne i en medlemsstat, er den ret, der har stedlig kompetence, retten i den retskreds, hvor sagsøgte eller en af de sagsøgte har bopæl.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Reglerne om prøvelsesproceduren i særlige tilfælde, jf. artikel 20, er identiske med dem, der gælder for indsigelsesproceduren, Anmodningen om prøvelse indsendes til den ret, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodningen om et europæisk betalingspåkrav kan indsendes til retten pr. post eller ad elektronisk vej.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

De sprog der accepteres i medfør af artikel 21, stk. 2, litra b) er: fransk, engelsk, tysk, italiensk og spansk.

Sidste opdatering: 13/09/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.