Europæisk betalingspåkrav

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Indledende bemærkninger

Bestemmelserne om gennemførelse i Tyskland af forordningen om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure vil blive fastsat i en lov om forbedring af inddrivelsen af grænseoverskridende krav og om forkyndelse af dokumenter.


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Distriktsdomstolen (Amtsgericht) i Berlin har kompetence til at behandle sådanne sager for hele Tysklands vedkommende. Kontaktoplysninger:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tlf.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den ret, der har kompetence til at indlede betalingspåkravsproceduren, er distriktsdomstolen i Wedding.

En efterfølgende retssag behandles af den ret, som sagsøger angiver som værende den, der har international kompetence. Denne ret kan erklære sig inkompetent og henvise sagen til behandling ved den tyske ret, der har internationale kompetence. Spørgsmålet om, hvilken ret, der har international kompetence, afgøres som udgangspunkt efter de relevante EU-retlige forskrifter, såsom forordning nr. 1215/2012.

Omfanget og forløbet af domstolsprøvelsen er allerede i vidt omfang fastlagt i forordningens artikel 20. Af lovforslaget fremgår det, at den, der fremsætter anmodningen, skal sandsynligøre, at der foreligger forhold, som efter vedkommendes opfattelse berettiger en ophævelse af det europæiske betalingspåkrav. Den afgørelse, der træffes af den kompetente tyske ret (se ovenfor), kan ikke appelleres. Hvis retten erklærer det europæiske betalingspåkrav ugyldigt, vil dette afslutte sagen efter forordningen.

I arbejdsretlige sager tilkommer kompetencen i henhold til § 2 og § 46b, stk. 2, i arbejdsretsloven (Arbeitsgerichtsgesetz) dog den arbejdsret, der ville have international kompetence til at behandle et søgsmål desangående (Urteilsverfahren).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

En anmodning om, at der udfærdiges et europæisk betalingspåkrav, kan indgives elektronisk eller på papir, hvis den kompetente ret tillader dette. Ved distriktsdomstolen i Wedding kan anmodninger indgives elektronisk. Det kræver et særligt program at indgive en elektronisk anmodning til distriktsdomstolen i Wedding. Der findes yderligere oplysninger på: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/ .

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Tysk er det eneste sprog, der accepteres.

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.