På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

Domstolsprocedurerne i Gibraltar bygger på de civile retsplejeregler af 1998 (Civil Procedure Rules 1998 - CPR) og supplerende retningslinjer for domstolenes praksis. Anvendelsen af de civile retsplejeregler, der anvendes i England og Wales (med ændringer), er fastlagt i Højesterets regler af 2000.


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Gibraltar er det Højesteret, der har kompetence til at udstede europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om prøvelse på grundlag af artikel 20 skal i Gibraltar fremsættes i overensstemmelse med reglerne for den civile retspleje (del 23).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I Gibraltar accepteres kun postbesørgelse som kommunikationsmiddel i forbindelse med indgivelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav; dette skyldes den retsafgift, der opkræves ved procedurens iværksættelse.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Acceptable sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b: engelsk.

Sidste opdatering: 28/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.