På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

Domstolsprocedurerne i Gibraltar bygger på de civile retsplejeregler af 1998 (Civil Procedure Rules 1998 - CPR) og supplerende retningslinjer for domstolenes praksis. Anvendelsen af de civile retsplejeregler, der anvendes i England og Wales (med ændringer), er fastlagt i Højesterets regler af 2000.


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Gibraltar

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I Gibraltar er det Højesteret, der har kompetence til at udstede europæiske betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Anmodninger om prøvelse på grundlag af artikel 20 skal i Gibraltar fremsættes i overensstemmelse med reglerne for den civile retspleje (del 23).

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I Gibraltar accepteres kun postbesørgelse som kommunikationsmiddel i forbindelse med indgivelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav; dette skyldes den retsafgift, der opkræves ved procedurens iværksættelse.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Acceptable sprog, jf. artikel 21, stk. 2, litra b: engelsk.

Sidste opdatering: 28/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.