Europæisk betalingspåkrav

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De parter, der har kompetence til at udstede betalingspåkrav, er følgende: for krav, som henhører under distriktsdomstolenes kompetence, dvs. krav på under 20 000 EUR (tyve tusinde euro): en dommer ved distriktsdomstolen; for krav på over 20 000 EUR (tyve tusinde euro): dommeren ved enkeltmandsdomstolen i første instans.

Dommeren ved distriktsdomstolen har imidlertid kompetence til at udstede betalingspåkrav, især i forbindelse med enhver tvist, der måtte opstå på grund af en lejeaftale, hvis den aftalte månedlige leje ikke overstiger 600 EUR (seks hundrede euro). Hvis den aftalte leje overstiger 600 EUR (seks hundrede euro), har dommeren ved enkeltmandsdomstolen i første instans kompetence.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Proceduren for domstolsprøvelse indledes ved, at der gøres indsigelse mod betalingspåkravet for dommeren ved den distriktsdomstol eller dommeren ved den enkeltmandsdomstol i første instans, som udstedte betalingspåkravet.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Standardformularen i bilaget til forordningen indgives skriftligt til sekretariatet ved den kompetente ret. Det er endvidere muligt at fremsende formularen pr. e-mail, via den digitale platform e-CODEX eller via den digitale platform for indgivelse af juridiske dokumenter, når disse medier er tilgængelige.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Græsk er det eneste sprog, der accepteres.

Sidste opdatering: 01/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.