Europæisk betalingspåkrav

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

De domstole, der har kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav, er distriktsdomstolene eller byretterne (rajona (pilsētas) tiesas), som træffer afgørelser i første instans i civile søgsmål. Den specifikke distriktsdomstol eller byret er generelt den ret, hvor sagsøgte har officiel adresse (deklarētā dzīvesvieta), eller, hvis sagsøgte ikke har en officiel adresse, sagsøgtes bopælsadresse (dzīvesvietas adrese) eller forretningssted (juridiskā adrese). En liste over domstole kan findes her.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Ifølge artikel 4851, stk. 1, nr. 1, i den civile retsplejelov skal en anmodning om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav, der er udstedt af en distriktsdomstol eller byret, indgives til den kompetente regionale domstol (abgabaltiesa). Der er fem regionale domstole, som behandler civile sager. Hver regional domstol har kompetence over områder, der dækkes en række distriktsdomstole eller byretter. En liste over domstole kan findes her.

En anmodning om prøvelse af et påkrav skal indgives senest 45 dage efter den dato, på hvilken den pågældende blev bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som begrunder en prøvelse i overensstemmelse med den Europæiske Unions lovgivning, der henvises til i stk. 1 i den pågældende artikel.

En anmodning, der ikke angiver begrundelsen for prøvelse i henhold til forordningen, tages ikke i betragtning og returneres til ansøgeren. Domstolen vil også afvise at tage en fornyet anmodning i betragtning, medmindre der anføres en anden begrundelse for prøvelse af påkravet. Domstolens afgørelse kan anfægtes gennem en yderligere klage (blakus sūdzība).

En anmodning om prøvelse af et påkrav behandles i en skriftlig procedure. Hvis den regionale domstol efter behandling af anmodningen skønner, at betingelserne for prøvelse af påkravet er opfyldt, ophæver den det appellerede påkrav i sin helhed og hjemviser sagen til fornyet behandling ved den domstol, der træffer afgørelse i første instans.

Hvis den regionale domstol konstaterer, at de i anmodningen fremsatte anbringender ikke retfærdiggør en prøvelse af påkravet, afviser den anmodningen. Domstolens afgørelse kan anfægtes gennem en yderligere klage. Proceduren for indgivelse og behandling af yderligere klager af denne art er fastlagt i kapitel 55 i den civile retsplejelov. En engelsk oversættelse af loven kan findes her.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Dokumenter som skal forelægges en domstol i papirformat, skal enten sendes pr. post eller afleveres personligt. De kan ligeledes sendes elektronisk via portalen e-lietas portāls eller direkte til domstolen pr e-mail. De dokumenter, der sendes elektronisk, skal underskrives ved hjælp af en elektronisk signatur, der anerkendes i Letland [en elektronisk signatur, som omhandlet i artikel 3, stk. 12, i forordning (EU) nr. 910/2014].

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Et europæisk betalingspåkrav skal affattes på eller oversættes til det officielle sprog, lettisk.

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.