Europæisk betalingspåkrav

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

I henhold til lovens artikel 20 skal anmodninger om et europæisk betalingspåkrav indgives efter reglerne om retternes kompetence i den litauiske lov om civil retspleje (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (til distriktsdomstolen i sager, hvor kravet angår et beløb, der ikke overstiger 100 000 LTL, og til regionaldomstolen i sager, hvor kravet angår et beløb over 100 000 LTL). Efter behandling af anmodningen har den pågældende domstol kompetence til at udstede et europæisk betalingspåkrav.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

I henhold til lovens artikel 23 skal den domstol, der har udstedt det europæiske betalingspåkrav, foretage en prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, jf. artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1896/2006. Når en anmodning om prøvelse af et europæisk betalingspåkrav er blevet imødekommet, fremsender domstolen genparter af anmodningen og bilagene hertil til fordringshaveren og meddeler denne, at den pågældende kan indgive et skriftligt indlæg til anmodningen inden 14 dage efter fremsendelsen af anmodningen. Domstolen behandler anmodningen om prøvelse af det europæiske betalingspåkrav i skriftlig procedure inden 14 dage efter udløbet af fristen for indgivelse af det skriftlige indlæg vedrørende anmodningen og træffer ved kendelse en af de afgørelser, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1896/2006.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

I sager vedrørende udstedelse af et europæisk betalingspåkrav skal sagsakterne indgives til domstolen direkte eller pr. mail.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Det sprog, der kan accepteres i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1896/2006, er litauisk.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.