Europæisk betalingspåkrav

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Følgende retter har komptence til at udstede et europæisk betalingspåkrav:

1. Præsidenten for "tribunal d'arrondissement" (distriktsret), eller den dommer, der erstatter vedkommende, ved krav på over 15 000 EUR

2. Fredsdommeren ved krav på op til 15 000 EUR

3. Præsidenten for arbejdsretten, eller den dommer, der erstatter vedkommende, uanset kravets størrelse, når der er tale om tvister vedrørende:

  • arbejdskontrakter, lærlingekontrakter og supplerende pensionsordninger mellem arbejdsgiver på den ene side og arbejdstager på den anden side, herunder tvister, der opstår efter endt kontraktforhold
  • insolvensforsikringsydelser omhandlet i kapitel V i loven af 8. juni 1999 om supplerende forsikringsordninger mellem det i artikel 21 omhandlede organ eller et livsforsikringsselskab, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, i samme lov, på den ene side, og lønmodtagere, tidligere lønmodtagere og fordringshavere på den anden side.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Følgende retter har kompetence til at træffe afgørelse om indsigelsen og anmodningen om prøvelse:

1. Distriksretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for disktriksretten eller af den dommer, der erstatter vedkommende

2. Fredsdommeren eller den dommer, der erstatter vedkommende, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af en fredsdommer

3. Arbejdsretten, hvis det europæiske betalingspåkrav er udstedt af præsidenten for arbejdsretten eller af den dommer, der erstatter ham.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Luxembourg accepterer dokumenter sendt pr. brev.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Luxembourg accepterer fransk og tysk.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.