Europæisk betalingspåkrav

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Nederlandene

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Artikel 2 i implementeringsloven EBB:

Anmodning om indledning af en europæisk betalingspåkravsprocedure efter forordningens artikel 7 indgives til retten. Hvis det beløb, som er anført i forordningens artikel 7, stk. 2, litra b), ikke er større end det beløb, der er angivet i artikel 93, litra a), i den civile retsplejelov eller vedrører en sag som omhandlet i litra c) i denne artikel, er det en kantonret, der behandler anmodningen og træffer afgørelse herom.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Artikel 9 i implementeringsloven EBB:

1. Hvis et europæisk betalingspåkrav erklæres retskraftigt efter forordningen, kan skyldneren anmode om prøvelse ved den ret, der udstedte betalingspåkravet, med henvisning til forordningens artikel 20, stk. 1 og 2.

2. Anmodningen skal indgives:

a. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra a), og senest fire uger efter, at skyldneren er gjort bekendt med det retskraftige betalingspåkrav

b. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 1, litra b), og senest fire uger efter, at de deri anførte grunde mister deres gyldighed

c. i det tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 20, stk. 2, og højest fire uger efter, at skyldneren er gjort bekendt med den deri anførte grund til prøvelse.

3. Begæringer om prøvelse af anmodninger kan indgives uden medvirken af en sagfører.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Nederlandsk civil retspleje (artikel 33 i den civile retsplejelov) åbner mulighed for elektronisk indsendelse af anmodninger om europæiske betalingspåkrav, hvis dette er i overensstemmelse med rettens procedureregler. På nuværende tidspunkt er dette ikke tilfældet ved nogen ret. Anmodninger kan kun:

- sendes pr. post

- eller indgives direkte til retten.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Artikel 8, stk. 2, i gennemførelsesloven EBB:

2. Et europæisk betalingspåkrav, som er erklæret retskraftigt af retten i en anden medlemsstat, fremlægges i henhold til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), eller oversættes til nederlandsk.

Sidste opdatering: 13/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.