På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

Proceduren i Nordirland er underlagt Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 og County Court Rules (Northern Ireland) 1981. Reglerne er fastlagt efter lovbestemmelserne i Judicature (Northern Ireland) Act 1978.


Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den ret, der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav i Nordirland er retten i første instans (High Court of Justice).

Byretternes (County Courts) kompetence er fuldstændig lovbestemt og er fastsat i County Courts (Northern Ireland) Order 1980. Derfor er holdningen, at indtil der eventuelt vedtages ændringer af County Courts (Northern Ireland) Order 1980, falder sager inden for rammerne af forordningen ikke ind under byrettens lovfæstede kompetence, men henhører i stedet under retten i første instans i overensstemmelse med dens kompetenceområde uanset sagens beløbsmæssige størrelse.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

En anmodning om prøvelse i Nordirland i henhold til artikel 20 kan indgives til retten i første instans i overensstemmelse med Part IV i Order 71 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Det kommunikationsmiddel, der accepteres af retten i Nordirland i forbindelse med indledning af et europæisk betalingspåkrav, er pr. brev. Det kan i fremtiden overvejes, hvorvidt det skal være muligt at indgive anmodningen i elektronisk form. Andre dokumenter, som indgives til den ret, der er kompetent til at udstede et europæisk betalingspåkrav, herunder indsigelser, kan indgives til retten pr. brev, fax eller anden elektronisk form, hvis faciliteterne er til rådighed, i overensstemmelse med Rule 39 i Order 71 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. Anmodningen og andre dokumenter i sagen kan også indgives til retten ved personligt fremmøde.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Under henvisning til artikel 21, stk. 2, litra b), er det sprog, der accepteres, engelsk.

Sidste opdatering: 14/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.