Europæisk betalingspåkrav

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

De kompetente retter er distriktsretter (sądy rejonowe) og regionale retter (sądy okręgowe), hvis stedlige og saglige kompetence er fastlagt i retsplejeloven (Kodeks postępowania cywilnego) af 17. november 1964 (lovtidende 2014, punkt 101, som ændret). Saglig kompetence er omhandlet i §§ 16, 17 og 461(11) sammenholdt med § 50516(1) i retsplejeloven, og stedlig kompetence er omhandlet i §§ 27-46 og § 461(1) sammenholdt med § 50516(1) i retsplejeloven.

Anmodning vedrørende afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i forordningens artikel 22 (Afslag på fuldbyrdelse) indgives i henhold til retsplejelovens § 115323(1) til den regionale ret ved debitors bopæl eller registrerede hjemsted eller, hvis en sådan ret ikke er tilgængelig, til den regionale ret, i hvis region fuldbyrdelse behandles eller foretages. Sagsøgte kan i henhold til § 115323(3) fremføre sine synspunkter inden for den frist, som retten fastsætter.

Med henvisning til forordningens artikel 23 (Udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen) kan den kompetente distriktsret i overensstemmelse med retsplejelovens § 115320(1) udsætte den fuldbyrdelsesprocedure, der gennemføres på grundlag af et europæisk betalingspåkrav. På anmodning fra debitor kan denne ret desuden begrænse fuldbyrdelsesproceduren til sikrende retsmidler eller gøre fuldbyrdelsen betinget af, at der stilles en passende sikkerhed.

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Med henvisning til forordningens artikel 20, stk. 1, sikres debitorbeskyttelse ved ændring af fristen for indgivelse af en indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav. I denne sammenhæng finder bestemmelserne i retsplejelovens del I, titel VI, kapitel 5 (Misligholdelse og fastsættelse af ny frist) (§§ 167-172), anvendelse. I henhold til disse bestemmelser skal en anmodning om fastsættelse af en ny frist indgives senest en uge efter det tidspunkt, hvor grunden til misligholdelsen ikke længere forelå, i form af en skriftlig begæring til den ret, hvor proceshandlingen skulle have været gennemført. I denne begæring skal de omstændigheder, der lægges til grund for begæringen, anføres. Når begæringen om fastsættelse af en ny frist indgives, bør parten også indgive en anmodning om fornyet prøvelse af det europæiske betalingspåkrav. Hvis der er gået et år efter overskridelsen af fristen, kan en ny frist kun fastsættes i særlige tilfælde. En begæring om fastsættelse af en ny frist har ikke opsættende virkning for sagens forløb eller for afsigelse af en dom.

Med hensyn til forordningens artikel 20, stk. 2, anvendes bestemmelserne i retsplejelovens § 50520. Anmodninger skal opfylde kravene til et processkrift og indeholde en redegørelse for de omstændigheder, der lægges til grund for ophævelsen af det europæiske betalingspåkrav. Den ret, der udstedte betalingspåkravet, har kompetence til at prøve en sådan anmodning. Før et europæisk betalingspåkrav ophæves, hører retten sagsøger eller udbeder sig en skriftlig erklæring fra denne.

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger om udstedelse af et europæisk betalingspåkrav og andre processkrifter i sagen kan kun indgives skriftligt. Dokumenter kan indgives til den kompetente ret enten personligt eller pr. post.

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

I henhold til forordningens artikel 21, stk. 2, litra b), accepteres polsk.

Sidste opdatering: 02/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.